’n Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ’n klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


 

Afdeling 2 [ E H ]

 

E

   

e. eetlepel; eeu

e.a. en ander, en andere

e.bmn. eerste bootsman

euro (Europese munteenheid)

EC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Oos-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-EC

ed. edisie of editio (uitgawe); edidit (uitgegee of geredigeer)

e.d. en dergelike

Ed.Agb. Edelagbare

e.d.m. en dies meer; en dergelike meer

Edms. Eiendoms

e.e. en elders

EEG  elektroënkefalogram; Europese Ekonomiese Gemeenskap

eenh. eenheid

eerw. eerwaarde

EES eksklusiewe ekonomiese sone

eetk. eetkamer

Ef. Efesiërs (Brief  aan die Efesiërs, boek in die Bybel)

e.g. exempli gratia (byvoorbeeld)

eg. eersgenoemde

EG Europese Gemeenskap

Egip. Egipte; Egipties, Egiptiese

EIEU eerste in, eerste uit (rekeningkunde)

eil. eiland

eint. eintlik, eintlike

ek. eerskomende

EK Eerste Kwartier

EKG elektrokardiogram

EKK eenkanaalkommunikasie-kontroleerder

ekon. ekonomie; ekonomies, ekonomiese

eks. eksamen; eksemplaar

Eks. Eksodus (boek in die Bybel); Eksellensie

eksp. eksperiment

ekv. enkelvoud

e.l. elektriese lig

elektr. elektrisiteit; elektries, elektriese

elektron. elektronika; elektronies, elektroniese

elektrotegn. elektrotegniek; elektrotegnies, elektrotegniese

ELK Evangeliese Lutherse Kerk

ellipt. ellipties, elliptiese
Em eksameter

EM eerste minister

em. emeritus

Em. Eminensie

embr. embriologie; embriologies, embriologiese

e.m.e. (ook EME) elektromagnetiese eenheid

e.m.k. (ook EMK) elektromotoriese krag

Eng. Engeland; Engels; Engelse

enkl. enklise; enklisis; enklities, enklitiese

ens. ensovoorts

entom. entomologie; entomologies, entomologiese

e.o. ex officio (ampshalwe)

EO elektroniese oorplasing

EOK Ekonomiese Ontwikkelingskorporasie

EOP ekonomiese ontwikkelingsprogram

EOV eensydige onafhanklikheidsverklaring

E-pos elektroniese pos

Er simbool vir erbium (element)

e.s. en suite

Es simbool vir einsteinium (element)

Eseg. Esegiël (boek in die Bybel)

esk. eskader

eskn. eskadron

e.s.m. en so meer

Est. Ester (boek in die Bybel)

et al. et alia of et alii (en ander dinge of mense)

etc. et cetera (ensovoorts)

etim. etimologie; etimologies, etimologiese

etnol. etnologie; etnologies, etnologiese

E.T.S. (ook ETS) Elementêre Tegniese Sertifikaat

et seq. et sequentia ( en die volgende [bladsye, ens.] )

Eu simbool vir europium (element)

EU Europese Unie

euf. eufemisme; eufemisties, eufemistiese

Eur. Europa; Europees, Europese

EURATOM (ook Euratom) Europese Atoomenergiegemeenskap

e.v. en volgende

eV elektronvolt

ev. eersvolgende; evangelies, evangeliese; eventueel

Ev. Evangelie; Evangelies, Evangeliese

EVB eerste vakkundige beampte

Ex. Exodus (boek in die Bybel)

 

F

 

f. forte (luid in musiek); fyn; fokuslengte

f. (ook fl.) floryn (munt)

f. (ook fem.) femininum (vroulik)

F Fahrenheit (temperatuurskaal); simbool vir fluoor (element); farad (eenheid van elektriese kapasiteit);  fermi (meeteenhede)

°F graad of grade Fahrenheit

FAK Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

faks. faksimilee

fakt. faktuur

fam. familie

farm. farmakologie; farmakologies, farmakologiese

fb. foutbal (in krieket)

FBI Federal Bureau of Investigation (Amerikaanse federale speurdiens)

Fe simbool vir yster (element)

Feb. (ook Febr.) Februarie

fec. fecit (het dit vervaardig)

FEDSAL (ook Fedsal) Federation of South African Labour Unions (Federasie van Suid-Afrikaanse Vakbonde)

fem. (ook f.) femininum (vroulik)

Fen. Fenisies, Fenisiese

ff. fortissimo (baie luid, in musiek)

FIFA Fédération Internationale de Football Associations (Internasionale Sokkerfederasie)

fig. figuur; figuurlik, figuurlike

FIG Fédération Internationale de Gymnastique (Internasionale Gimnastiekfederasie)

Fil. Filippense (Brief aan die Filippense, ’n boek in die Bybel)

filat. filatelie (die versameling van posseëls); filatelies, filateliese

Filem. Filemon (Brief aan Filemon, ’n boek in die Bybel)

filol. filologie; filologies, filologiese

filos. filosofie; filosofies, filosofiese

fin. finitum

Fin. Finland
FINA Fédération Internationale de Natation Amateur (Internasionale Amateur-Swemfederasie)

fis. fisika; fisies, fisiese

fisiol. fisiologie; fisiologies, fisiologiese

fitopatol. fitopatologie; fitopatologies,  fitopatologiese

fl. floruit

fl. (ook f.) floryn (munt)

flot. flottielje

Fm simbool vir fermium (element)

FM frekwensiemodulasie

fol. folio

fonet. fonetiek; foneties, fonetiese

fonol. fonologie; fonologies, fonologiese

FOSKOR of Foskor Fosfaat-Ontginningskorporasie

fotogr. fotografie; fotogra­fies, fotogra­fiese

fout. foutief, foutiewe

fr. frank; frater

Fr simbool vir frankium (element)

Fr. Frankryk; Frans; Franse

frekw. frekwensie; frekwentatief

FRELIMO (ook Frelimo) Frente de Libertacao em Mocambique (Mosambiekse bevrydingsbeweging)

Fri. Fries, Friese

Frk. Frankies, Frankiese

FS Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Vrystaat, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-FS 

FSBV Federasie van Sake- en Beroepsvroue

fur. furlong

fut. futurum (toekomende tyd)

FVPI Federasie van Verenigings van Professionele Ingenieurs

 

G

 

g gram

g. gang

g. (ook gall. of gell.) gelling, gallon

G gauss; giga-

Ga simbool vir gallium (element)

Gael. Gaelies, Gaeliese

gal. galei

Gal. Galasiërs (Brief aan die Galasiërs, boek in die Bybel)

gall. (ook g.) gallon

Gall. Gallies; Galliese

Gall. (ook gall.) Gallisisme, gallisisme; Gallisisties, gallisisties, Gallisistiese, gallisistiese

gar. garage

GB Groot-Brittanje

GBO gemeenskapsgebaseerde organisasie

GBBW Geamalgameerde Bond van Bou­werkers

GBV Genoot van die Biblioteekvereniging

GBVI Genoot van die Bouverenigingsinstituut

GBW Genootskap vir die Bevordering van die Wetenskap

GCI Genoot van die Chemiese Instituut

Gd simbool vir gadolinium (element)

GDI globale doeltreffendheidsindekse

GDR gesamentlike diensteraad

Ge simbool vir germanium (element)

geadr. geadresseer, geadresseerde

GEAR (ook Gear) Growth, Employment and Redistribution Strategy (Engelse akroniem vir Strategie vir Groei, Werkverskaffing en Herverdeling)

geb. gebore; gebiedende; gebou; gebonde

geb. (ook b.) geboul

gebr. gebruiklik, gebruiklike

gebrs. gebroeders

geb. wys gebiedende wys

ged. gedateer, gedateerde; gedagteken; gedeelte; gedurende

gefr. gefrankeer, gefrankeerde

gegalv. gegalvaniseer, gegalvaniseerde

GEI Geoktrooieerde Elektrotegniese In­genieur

geïll. geïllustreer, geïllustreerde

gell. (ook g.) gelling

gem. gemiddeld, gemiddelde; gemeente; gemeenskap; gemeenskaplik, gemeenskaplike
gemasj. gemasjineer, gemasjineerde
gen. genitief;  genoem, genoemde

Gen. Genesis (boek in die Bybel)

geneal. genealogie; genealogies, genealogiese

geneesh. geneesheer

geneesk. geneeskunde; geneeskundig, geneeskundige

genet. genetika; genetiek; geneties, genetiese

genl. generaal

genl.maj. generaal-majoor

geogr. geografie; geografies, geografiese

geol. geologie; geologies, geologiese

geom. geometrie; geometries, geometriese

geomorfol. geomorfologie; geomorfologies, geomorfologiese

geoorl. geoorloof, geoorloofde

gep. gepensioneer, gepensioneerde

Geref. Gereformeer, Gereformeerd; Gere­formeerde

gereg. geregistreer, geregistreerde

geriat. geriatrie; geriatries, geriatriese

Germ. Germaans, Germaanse

Germ. (ook germ.) Germanisme, germanisme; Germanisties, germanisties, Germanistiese, germanistiese

ges. gesamentlik, gesamentlike

Ges. Gesang

GES Gereformeerde Ekumeniese Sinode

gesert. gesertifiseer, gesertifiseerde

gesinsk. gesinskamer, gesinskamers

gesk. geskiedenis; geskiedkundig, geskiedkundige

gest. gestorwe

GESTAPO (ook Gestapo) Geheime Staatspolizei (Geheime Staatspolisie destyds in Nazi-Duitsland)

get. geteken, getekende; getuie

getr. getroud

gev. (ook v.) gevang (in krieket)

GeV giga-elektronvolt

gew. gewig; gewoonlik; gewoon, gewone

gewest. gewestelik, gewestelike

GG gewone graad; gigagreep; geneesheer-generaal; goewermentsgarage; goewerneur-generaal; gemeenskapsgesondheid; Gemeengermaans
GGD grootste gemene deler

GGIS Genoot van die Geoktrooieerde Instituut van Sekretarisse

GGO geneties gemodifiseerde organisme; geslotegeledere-ooreenkoms

GGR Genootskap van Geoktrooieerde Rekenmeesters

GGSA Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

GHA Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

ghn. ghienie (een pond en een sjieling destyds in die ou geld)

GHz gigahertz

GIA Genoot van die Instituut van Argitekte

GIEI Gegradueerde van die Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

GIF Genoot van die Instituut van Fisika

GIMA Genoot van die Instituut van Markagente

GIMI Gegradueerde van die Instituut van Meganiese Ingenieurs

GIMM Genoot van die Instituut van Markmeesters

gimn. gimnastiek; gimnasties, gimnastiese

GIMTR Genoot van die Instituut van Munisipale Tesouriers en Reken­meesters

ginekol. ginekologie; ginekologies, ginekologiese

G.Ing. Geoktrooieerde Ingenieur

GIS Geïnkorporeerde Instituut van Sekretarisse; Geoktrooieerde Instituut van Sekre­tarisse

GISA Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (gesetel op Stellenbosch)

GISI Genoot van die Instituut van Siviele Ingenieurs; Genoot van die Instituut van Struktuuringenieurs

GISK Genoot van die Instituut van Stadsklerke

GIV Geamalgameerde Ingenieursvak­bond; Gegradueerde van die Instituut van Vervoer; Genoot van die Instituut van Vervoer
GJ gigajoule

GJA gemiddelde jaarlikse afloop

GK Gekose Komitee; Goewermentskennisgewing

GKN Gefedereerde Kamer van Nywerhede

GKS Genoot van die Korporasie van Se­kretarisse

GKSA Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

GKTV geslotekringtelevisie

GLM grond-lug-missiel

glos. glossarium

GM geleide missiel; grondmissiel

GMI Geoktrooieerde Meganiese Inge­nieur

GMR Gemeenskaplike Matrikulasieraad

GNSA Genootskap Nederland-Suid-Afrika

GO geheel ongemonteer

gigaohm

goew. goewerneur

GOS geslagsoordraagbare siektes; Gemenebes van Onafhanklike State; Gevorderde Onderwyssertifikaat; groei- en ontwikkelingstrategie

GOSA Graanhanteringsorganisasie van Suid-Afrika

Got. Goties, Gotiese

gr grein

gr. graad; groot; grootte

Gr. Griekeland; Grieks; Griekse

GR Geoktrooieerde Rekenmeester; Geheime Raad

GRA Genootskap van Regte Afrikaners

gram. grammatika; grammatikaal, grammatikale; grammaties, grammatiese

grondk. grondkunde; grondkundig, grondkundige

GRS Gesagsvereniging vir Reklamestandaarde

GR(SA) Geoktrooieerde Rekenmesster Suid-Afrika

GS generale staf

GS (ook gs.) gelykstroom

GSI geoktrooieerde siviele ingenieur; geoktrooieerde struktuuringenieur

G.S.O. (ook GSO) Gevorderde Sertifikaat in Onderwys

GT Greenwichtyd

GT Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Gauteng, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-GT

G.T.S. (ook GTS) Gevorderde Tegniese Sertifikaat

G.T.V.S. Gevorderde Tuisverplegingsertifikaat

g.v. goed vir

GV Grondwetlike Vergadering

GVE grootvee-eenheid

GW gigawatt; Griekwaland-Wes

GWTV Geassosieerde Wetenskaplike en Tegniese Verenigings

Gy gray (eenheid vir geabsorbeerde dosis bestraling)

 

H

 

h hekto-; hora (uur)

h. honderdtal (in krieket); hoogte

H simbool vir waterstof (element); hardheid; henry (afgeleide eenheid vir elektriese induktansie)

H. Heilige

ha hektaar

Hab. Habakuk (boek in die Bybel)

Hag. Haggai (boek in die Bybel)

Hand. Handelinge (boek in die Bybel)

HAT Hoër Afrikaanse Taaleksamen; (Verklarende) Handwoordeboek van die Afrkaanse Taal

HBD hoë bloeddruk

h.b.s. hoogte bo seespieël

HBV huishoudelike bestaansvlak

h.c. honoris causa (as eerbewys—word aangedui by eregraad)

HC Honoris Crux

HCD Honoris Crux Diamant

HCG Honoris Crux Goud

HCS Honoris Crux Silwer

h.d. hoë dak

Hd. Hoogduits, Hoogduitse

HD hoë druk, hoogdruk

H.D.H. (ook HDH) Haar Deurlugtige Hoogheid

H.d.L. Heil die Leser

HDPE hoëdigtheidspoli-etileen

He simbool vir helium (element)

Heb. Hebreërs (Brief aan die Hebreërs, boek in die Bybel)

Hebr. Hebreeus, Hebreeuse

H.Ed. Hoogedele; Haar Edele

H.Ed.Geb. Hoogedelgebore

H.Eerw. Hoogeerwaarde

H.Eks. Haar Eksellensie

helmintol. helmintologie (wetenskap van wurms en wurmparasiete); helmintologies, helmintologiese

HEO houereindpuntorder

her. heraldiek; heraldies, heraldiese

Her. Herero (die taal)

hers. hersien, hersiene; hersiener

Herv. Hervormd; Hervormde

h.e.s. hoofslaapkamer en suite

Hf simbool vir hafnium (element)

hfs. hoofsaaklik

hfst. hoofstuk

Hg simbool vir kwik (element)

HG hoër graad

H.Geb. Hooggebore

H.Gel. (ook Hooggel.) Hooggeleerde

H.H. (ook HH) Haar Hoogheid

HH.EE. (ook HH EE) Hulle Eksellensies

HH.KK.HH. (ook HH KK HH) Hulle Koninklike Hooghede

HH.MM. (ook HH MM) Hulle Majesteite

Hi. Hindoestani (die taal)

hidrol. hidrologie; hidrologies, hidrologiese

hist. histories, historiese

HIV houerinspeksieverslag

(Nota: Die Engelse HIV, die virus wat tot vigs kan lei , word in Afrikaanse liefs vertaal met MIV)

h.k. harde kap

hk. huurkoop

HK hoofkwartier;  huiskomitee;;  hoë kompressie

H.K.H. (ook HKH) Haar Koninklike Hoogheid; Haar Keiserlike Hoogheid

H.K.M. (ook HKM) Haar Koninklike Majesteit

hl. hoofletter

h hektoliter

HLG hartlyngemiddelde

HM hoofminister

H.M. (ook HM) Haar Majesteit

HMK Historiese Monumentekommis­sie

HMS hoër meisieskool

HNP Herenigde Nasionale Party; Herstigte Nasionale Party

Ho simbool vir holmium (element)

HO Hoër Onderwys

H.O.D. (ook HOD) Hoër Onderwysdiploma

hoev. hoeveelheid

Holl. Holland; Hollands, Hollandse; Hollandisme

homof. homofoon; homofonies, homofoniese

homog. homograaf; homografies, homografiese

hotnon. homoniem; homonimies, homonimiese

Hong. Hongarye; Hongaars; Hongaarse

Hons. Honneurs; Honores; Honoribus; Honoris

Hons.B.A. (ook HonsBA) Honneurs-Baccalaureus Artium; Honoris Baccalaureus Artium

Hons.B.Admin. (ook HonsBAdmin) Honneurs-Baccalaureus Administrationis

Nota: Hons. of Hons word eweneens vooraan verskeie ander Baccalaureus-grade geplaas om die Honneurs-kwalifikasie aan te dui

hoofart. hoofartikel

Hooggel. (ook H.Gel.) Hooggeleerde

hoogl. hoogleraar

Hoogl. Hooglied (boek in die Bybel)

HOP Heropbou- en Ontwikkelingsprogram

Hos. Hosea (boek in die Bybel)

hosp. hospitaal

HOSPERSA (ook Hospersa) Hospitaalpersoneelvakbond van Suid-Afrika

houtw. houtwerk

HPK hoofposkantoor

H.P.O.D. (ook HPOD) Hoër Primêre Onderwysdiploma

hr. heer

hr. (ook HR) handrat

HR hoofregter; hoofredakteur

HR (ook hr.) handrat

HRR Heilige Romeinse Ryk

hs. handskrif

HS Heilige Skrif; hoë spanning, hoogspanning

h.slaapk. hoofslaapkamer

H.S.O.D. (ook HSOD) Hoer Sekondêre Onderwysdiploma

hss. handskrifte

HSS hoër seunskool

hst. hoofstad

h.t.l. hier te lande

HTML Hypertext Markup Language (Hiperteks-opmaaktaal, gebruik vir internet-webbladsye)

HUB hoof- uitvoerende beampte

huish. huishoudkunde; huishoudkundig, huishoudkundige

hulpww. (ook hww.) hulpwerkwoord

hum. humiditeit

h.v. hoek van; horisontale vlak

HVM hoëvlakmannekrag

HVT hormoonvervangingsterapie (in die geneeskunde)

hww. (ook hulpww.) hulpwerkwoord

Hz hertz

    

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad