ín Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ín klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


 

Afdeling 3 [ I ó L ]

I

 

I Romeinse 1; simbool vir jodium (element)

I (ook inl.) inligting

i.a. inter alia (onder andere)

IAAF Internasionale Amateuratletiekfederasie

IAEA Internasionale Atoomenergieagentskap

IAO Internasionale Arbeidsorganisasie

i.b.. in bevel

ib. (ook ibid.) ibidem (aldaar)

IB Instituut vir Bestuurswese

IBF Internasionale Boksfederasie

IBHO Internasionale Bank vir Heropbou en Ontwikkeling (die WÍreldbank, ín gespesialiseerde agentskap van die Verenigde Nasies)

IBI Instituut van Brandweeringenieurs

ibid. (ook ib.) ibidem (aldaar)

IBLO Internasionale Burgerlugvaartorganisasie

IMB International Business Machines

IBM (ook IKBM) interkontinentale ballistiese missiel

IBMG Internasionale Buro vir Mate en Gewigte

IBSA Instituut van Bankiers in Suid-Afrika

IBWB Instituut vir die Bestryding van Waterbesoedeling

i.c. in casu (in diť geval)

ICI Instituut van Chemiese Ingenieurs

id. idem (dieselfde)

i.d. in die

ID identiteitsdokument

Idg. Indo-Germaans, Indo-Germaanse

I.D.H.M. (ook IDHM) In Diens van Haar Majesteit

I.D.S.M. (ook IDSM) In Diens van Sy Majesteit

IDV internetdiensverskaffer

i.e. id est (dit is, dit wil sÍ)

IE Indo-Europees, Indo-Euro≠pese

iem. iemand

i.e.w. in een woord

IF Instituut vir Fisika

IFA Internasionale Fonetiese Alfabet

i.f.p. in forma pauperis

IG Indo-Germaans, Indo-Germaanse

IG (ook insp.genl.) inspekteur-generaal

IGJ Internasionale Geofisiese Jaar
i.g.k. (ook IGK) ingeboude kas of kaste

IGN Instituut vir Geskiedenisnavorsing

IGS Internasionale Geofisiese Samewerking

ik. inkomend, inkomende

IK intelligensiekwosiŽnt

IKBB Instituut vir Koste- en Bedryfsberekenaars

IKBM (ook IBM) interkontinentale ballistiese missiel

IKOMM Instituut vir Kommunikasienavorsing

IKR Internasionale Krieketraad

IKRK Internasionale Komitee van die Rooi Kruis

i.l. in loco (ter plaatse)

ILG Instituut vir Lugvaartgeneeskunde

ill. illustrasie

ILM Instituut van Landmeters

ILVV Internasionale Lugvervoervereniging

I.M. in memoriam (ter nagedagtenis van)

IMA Instituut van Markagente

IMAN Instituut vir Mannekragnavorsing

IMEI Instituut van Meganiese en Elektrotegniese Ingenieurs

IMF Internasionale MonetÍre Fonds

IMI Instituut van Meganiese Ingenieurs

IMM Instituut vir Mynbou en Metallurgie

IMMSA Instituut van Markmeesters van Suid-Afrika

IMN Instituut vir Mediese Navorsing

imp. imperatief, imperatiewe

impf. imperfektum (onvoltooide verlede tyd)

impr. imprimatur (goedkeuring, byvoorbeeld van ín drukproef)

IMSI Instituut van Meganiese en Siviele Ingenieurs

IMTR Instituut vir Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters

I.Mun.I. Instituut van Munisipale Inge≠nieurs

In simbool vir indium (element)

incog. incognito (besig om jou identiteit geheim te hou, soos wanneer jy incognito deur ín land reisóvermom of onder ín skuilnaam)

ind. indeks; indikatief, indikatiewe

Ind. IndiŽ; Indies, Indiese; Indiaans, Indiaanse

IND In Nomine Dei, In Nomine Domini (in die naam van God)

Indon. IndonesiŽ; Indonesies, Indonesiese

indust. industrie; industrieel, industriŽle

inf. infanterie; infinitief; inf ra (onder);  infiks
infin. infinitum

INFOTERM (ook Infoterm) Informasiesentrum vir Terminologie

ing. (ook ir.) ingenieur; ingenieurswese
ingel. ingelewer, ingelewerde
inh. inhoud

inkl. inklusief, inklusiewe; inklinasie

inl.. (ook I) inligting

inl.. inleiding; inleidend, inleidende

INO Instituut vir Navorsingsontwikke≠ling

INRI Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum (Jesus van Nasaret, koning van die Jode)

ins. insonderheid

insekt. insektekunde; insektekundig, insektekundige

inskr. inskrywing; inskripsie

insl. insluitend, insluitende

insp. inspekteur; inspeksie

insp.genl. (ook IG) inspekteur-generaal

inst. instituut

instr. instrument;  instrumentalis; instruksie
int. interes, internasionaal, internasionale; interieur; interval

INTAK Instituut vir Taal- en Kunste≠navorsing

Intelsat Internasionale Telekommunikasie-satellietkonsortium

intens. intensief, intensiewe

INTERPOL (ook Interpol) International Criminal Police Organisation (internasionale polisie-organisasie vir misdaadbestryding)

intr. intransitief, intransitiewe

Io simbool vir ionium (element)

IOA Internasionale Ontwikkelangsagentskap

IOI interowerheidsinstelling

IOK Internasionale Olimpiese Komitee

ION Instituut vir Opvoedkundige Navorsing

IOO interowerheidsorganisasie
IP Instituut vir Patologie

IPB Instituut vir Personeelbestuur

IPEN Instituut vir Psigologiese en Edumetriese Navorsing

IPI Instituut vir Produksie-ingenieurs

IPJ Internasionale Pooljaar

i.p.v. in plaas van

IPV Internasionale Polisievereniging

ir. (ook ing.) ingenieur

Ir simbool vir Iridium (element)

IRK Internasionale Rooikruis

IRL Ierse Republikeinse LeŽr

IRR Internasionale Rugbyraad; Internasionale Rolbalraad

IRV Instituut vir Rasseverhoudinge

is. insake

ISAA Instituut van Suid-Afrikaanse Argitekte

ISB Instituut van Stadsbeplanners

ISBN Internasionale Standaardboeknommer

ISI Instituut van Siviele Ingenieurs; Instituut van Struktuuringenieurs

ISK Instituut van Stadsklerke

ISN Instituut vir Statistiese Navorsing

ISO Internasionale Standaardeorganisasie

ISODEN Instituut vir Sosiologiese en Demografiese Navorsing

Isr. IsraŽl; Israels, Israelse; Israelities, Israelitiese

ISS Instituut vir Stedelike Studies

ISSN Internasionale Standaardserienommer

it. item

It. ItaliŽ; Italiaans, Italiaanse; Italies, Italiese

i.t. in transito (gedurende die vervoer)

iter. iteratief, iteratiewe

ITF Internasionale Tennisfederasie

ITIOSA Instituut van Topografiese en Ingenieursopmeters van Suid-Afrika

ITU Internasionale Telekommunikasie-unie

i.t.v. in terme van

i.v. in verbo, in voce (by daardie woord)

IVB in vitro-bevrugting; Instituut van Verkeersbeamptes

IVLV Instituut van Verkoeling en Lugversorging

i.v.m. in verband met

IVM Internasionale Vereniging vir Menseregte

IVP Inkatha-Vryheidsparty

IVR Internasionale Vroueraad

IVTN Internasionale Vereniging vir Tandheelkundige Navorsing

IWK Internasionale Wolkommissie; Internasionale Walviskommissie

IWO Internasionale Werkgewersorganisasie

IWS Internasionale Wolsekretariaat

 

J

 

j. jaar

J joule

J2K die jaar 2000

Jak. Jakobus (Brief van Jakobus, ín boek in die Bybel)

Jan. Januarie

Jap. Japan; Japannees, Japannese; Japans, Japanse

Jav. Javaans, Javaanse

J.C. (ook JC) Jesus Christus

JE (ook JEB) Johannesburgse Effektebeurs

Jer. Jeremia (boek in die Bybel)

Jes. Jesaja (boek in die Bybel)

jg. jaargang

jhr. jongeheer; jonkheer

jkv. jonkvrou

jl. jongslede

joern. joernalistiek; joernalistiek, joernalistieke

Joh. Johannes (Evangelie van Johannes, Sendbriewe van Johannes, boeke in die Bybel)

Jos. Josua (boek in die Bybel)

jr. junior

J.S. (ook JS) Junior Sertifikaat

jt. jaart

Jud. Judas (boek in die Bybel)

juf. juffrou

Jul. Julie

Jun. Junie

jur. juridies, juridiese; jurisprudensie

 

K

 

k ketting; kilo-

k. kamer, kamers

k. (ook kol.) kolom

K Kelvin (eenheid van termodinamiese temperatuur in die Internasionale Stelsel van Eenhede); simbool vir kalium (element)

k.a. kort asafstand

kA kiloampŤre

Kaapl. Kaapland; Kaaplands, Kaaplandse

KAB Kaapse Argiefbewaarplek

KAF Konfederasie van Afrika-sokker

kal. kalorie; kaliber

kan. kanunnuk

Kan. Kanada; Kanadees, Kanadese

kap. kapitaal; kapittel

kapt. kaptein

kar. karaat

kard. kardinaal

kartogr. kartografie; kartografies, kartografiese

kat. katalogus

kav. kavalier; kavalleris

k.a.v. (ook KAV) koste, assuransie, vrag

KB kasboek; kredietbrief;  kunsmatige bevrugting

k.b.a. (ook KBA) kontant by aflewering

KBE Kinderbeskermingseenheid; Knight Commander of the British Empire (Ridder van die Britse Ryk)

kC kilocoulomb

KD kontant teen dokumente; kortdiens

KDK Krygsbehoeftesdienskorps

kdoor. kommodoor

kdr. kommandeur

KEEM Kantoor vir Ernstige Ekonomiese Misdrywe

Kelt. Kelties; Keltiese

kernfis. kernfisika; kernfisies, kernfisiese

keV kilo-elektronvolt

kg kilogram

KG kommandant-generaal

KG (ook kons.genl.) konsul-generaal

KG (ook Kg of kgreep) kilogreep (Engels kilobyte, by rekenaars)

KGB Komitet Gosoedarstwennoj Bezopasnosti (van 1954 tot 1991 die geheime polisie in die gewese Sowjetunie)

KGV kleinste gemene veelvoud

KHVS Koophulpvereniging vir Staatsamptenare

kHz kilohertz

KI kunsmatige inseminasie; kunsmatige intelligensie

Kie. Kompanjie

KIE kunsmatige inseminasie deur eggenoot

kindert. kindertaal

KIS kunsmatige inseminasie deur skenker

kJ kilojoule

KJA Kerkjeugaksie

KJV Kerkjeugvereniging

kk. kerskrag

KK Kaapkolonie

KKK Ku-Klux Klan (geheime Amerikaans terroriste-organisasie gemik teen swartmense)

KKNK Klein-Karoo Nasionale Kunstefees

kℓ kiloliter

kl. klas; kleinletter

Klaagl. Klaagliedere (boek in die Bybel)

klass. klassiek, klassieke

klemt. klemtoon

klin.psig. kliniese psigologie

kln. klanknabootsing; klanknabootsend, klanknabootsende

km kilometer

KM kwartiermeester

k.m.b. (ook KMB) kontant met bestelling

kmdmt. kommandement

kmdt. kommandant

KMG kwartiermeester-generaal

km/h kilometer per hora (uur)

km/ kilometer per liter

KMR kernmagnetiese resonansie

kn. knoop

kN kilonewton

knr. kanonnier

ko. kandidaatoffisier

KO kerkorde

K.O.D. Kerkorrelisdiploma

KODESA (ook Kodesa) Konvensie vir ín Demokratiese Suid-Afrika
koŽf. (ook ko-ef.) koŽffisiŽnt of ko-effisiŽnt

kol. kolonel

kol.  (ook k.) kolom

Kol. Kolossense (Brief aan die Kolossense, ín boek in die Bybel)

koll. kollege; kollektief, kollektiewe

kom. komitee

komb. kombinasie; kombuis

komdo. kommando

komm. kommissaris; kommissie; kommunikasiekunde; kommunikasiekundig, kommunikasiekundige

komp. kompanie; komparatief , komparatiewe

kon. koninklik, koninklike

Kon. Konings (enige van twee boeke in die Bybel)

konj. konjunktief, konjunktiewe; konjunksie; konjunktuur

konkr. konkreet, konkrete; konkretum

kons. konserwatief, konserwatiewe;  konsonant

Kons. Konserwatief, Konserwatiewe

kons.genl. (ook KG) konsul-generaal

konst. konstabel

kontam. kontaminasie

KONTRALESA (ook Kontralesa) Kongres van Tradisionele Leiers van Suid-Afrika

kookk. kookkuns

koŲp. (ook ko-op.) koŲperasie of ko-operasie; koŲperatief of ko-operatief, koŲperatiewe of ko-operatiewe

kooph. koophandel

koopv. koopvaardy; koopvaart

kop. koppelteken

kopp. koppeling

koppelww. (ook kww.) koppelwerkwoord

Kor. KorintiŽrs (Briewe aan die KorintiŽrs, enige van twee boeke in die Bybel)

korp. korporasie

korr. korrespondent; korrespondensie

kos kosinus

kosek kosekans

kosmogr. kosmografie; kosmografies, kosmografiese

kot kotangens

kp. kookpunt

KP Kaapprovinsie; Konserwatiewe Party

kPa kilopascal

kpl. korporaal

kpln. kapelaan

kpln.genl. kapelaan-generaal

KMR Kaapse Metropolitaanse Raad

KPO Korps van Professionele Offisiere

kr. krediteer; krediteur; kroon

Kr simbool vir kripton (element)

KR kerkraad; Krugerrand

krg. kring

krist. kristallografie; kristallografies, kristallografiese

Kron. Kronieke (enige van twee boeke in die Bybel)

KRYGKOR (ook Krygkor) Krygstuigkorporasie van Suid-Afrika

krygsk. krygskunde; krygskundig, krygskundige

ks kilosekonde

ks. kredietsaldo; kragstuur

ks. (ook KS) kortsig
kS kilosiemens

KS Korporasie van Sekretarisse

k.s.b. kombuis, spens, badkamer

KSL koper-sink-legering

KSOA Kleinsake-Ontwikkelingsagentskap

KSOK Kleinsake-Ontwikkelingskorporasie

KSV Kernsperverdrag

kt. krediet
KTP kantoorpublikasie

KTP (ook DTP) koordlosetoegangsprotokol, draadlosetoegangsprotokol

k.u. kantoorure

kub. kubiek, kubieke

kunsgesk. kunsgeskiedenis; kunsgeskiedkundig, kunsgeskiedkundige

kurs. kursief, kursiewe; kursiveer; kursivering

k.v. (ook KV) kosprys en vrag

kV kilovolt

k.v.a. (ook KVA) kontant voor aflewering

KVBA Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie

KVE kleinvee-eenheid

KVK Kamer van Koophandel

KVTB kusvragtransitobrief

kw. kwartaal; kwartaalliks, kwartaallikse; kwart;  kwartier; kwadraat

kW kilowatt
kwal. kwalifikasie; kwaliteit;  kwalitatief, kwalitatiewe

kwant. kwantiteit; kwantitatief, kwantitatiewe

kwor. kworum

KWSA Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Suider-Afrika

KWV Ko-operatieve Wijnbouwers Ver≠eniging van Zuid-Afrika, Beperkt

kww. (ook koppelww.) koppelwerkwoord

 

L

 

l.  links; lees; lengte; lopie; lyn
(ook l of L) liter
£ libra (teken vir Britse pond, die geldeenheid; ook vir ou Suid-Afrikaanse geldeenheid)

L Romeinse 50

L. (ook Linn.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

l.a. lang asafstand

La simbool vir lantaan (element)

LA lugafweer

lab. laboratorium

LAG leesalleengeheue (by rekenaars, kyk ook ROM)

LAN lokale-areanetwerk

land. (ook LD) landdros

landb. landbou; landboukunde; landboukundig, landboukundige

landm. landmeetkunde; landmeetkundig, landmeetkundige

lat. lateraal, laterale

Lat. Latyn; Latyns, Latynse; Latinisme; Latinisties, Latinistiese

LAV Lid van die Aptekersvereniging

l.a.w. (ook LAW) ligte afleweringswa

lb. libra (pond, die gewigseenheid)

LB leerlingbestuurder; laaibrief; ladingsbrief

LBD lae bloeddruk

l.b.s. ligging bo seespieŽl

LBS lopende betaalstelsel

lbw. landbouwetenskappe

LD laagdruk, lae druk; Laus Deo (lof sy God)

LD (ook land.) landdros

L.D.B. Laer Diploma in Biblioteekkunde

LDPE laedigtheidspoli-etileen

LED ligemissiediode

leerl. leerling

LEP Lid van die Europese Parlement

Les. Lesotho

letg. lettergreep

lett. lettere; letterlik, letterlike

lettk. letterkunde; letterkundig, letterkundige

Lev. Levitikus (boek in die Bybel)

LF lae frekwensie

lg. laasgenoemde

LG laer graad

LGM lug-grond-missiel

LGO liggaarnlike en gesondheidsopvoeding

lh. linkerhand

LH luteÔniseringshormoon

Li simbool vir litium (element)

LIA Lid van die Instituut van Argitekte

lib. liberaal, liberale

Lib. Liberaal; Liberale

L.I.Chem.I. Lid van die Instituut van Chemiese Ingenieurs

LIEI Lid van die Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

LIEU laaste in, eerste uit

ligg. liggaamlik, liggaamlike

ligg.opv. (ook LO) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

LIMM Lid van die Instituut vir Mynbou en Metallurgie

L.I.Mun.I. Lid van die Instituut van Munisipale Ingenieurs

ling. linguÔstiek; linguisties, ; linguistiese

Linn. (ook L.) Linnaeus (Sweedse natuurkundige Carolus Linnaeus, 1707-1778, wat die klassifikasiestelsel vir plante en diere ontwerp het)

LIPI Lid van die Instituut van Produksie-ingenieurs

lis. lisensie; lisensiaat

LISB Lid van die Instituut van Stadsbeplanners

LISI Lid van die Instituut van Siviele Ingenieurs; Lid van die Instituut van Struktuuringenieurs

LISS Lid van die Instituut van Stads- en Streekbeplanners

lit. literatuur; literÍr, literÍre

Lit. Litaue; Litaus; Litause

litogr. litografie; litografies, litografiese

Litt.D. (ook LittD) Litterarum Doctor

Litt.Drs. (ook LittDrs) Litterarum Doctorandus

LIVB Lid van die Instituut van Verkeersbeamptes

LK laaste kwartier; Lutherse Kerk

LKM luggelanseerde kruismissiel

LKS Lid van die Korporasie van Sekretarisse

LKT lewenskostetoelae

11. laaslede; loslopie

LL.B. (ook LLB) Legum Baccalaureus

LL.D. (ook LLD) Legum Doctor

LLM lug-lug-missiel

LL.M. (ook LLM) Legum Magister

lm lumen

LMB lugmagbasis

LMI liggaamsmassa-indeks

l.n.r. links na regs

LNR Landbounavorsingsraad

LO Laer Onderwys; liggaamlike opleiding

LO (ook ligg.opv.) liggaamlike opvoeding; liggaamlike opvoedkunde

loc.cit. loco citato (op die aangehaalde plek)

L.O.D. (ook LOD)Laer Onderwysdiploma

log. logika; logies, logiese; logistiek; logisties, logistiese

lok. lokatief, lokatiewe

LP Lid van die Parlement; lynpresisie

LP Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Limpopo, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-LP

L.P.O.D. (ook LPOD) Laer PrimÍre Onderwys≠diploma

LPR Lid van die Provinsiale Raad (destyds)

LPW Lid van die Provinsiale Wetgewer

l.r. (ook LR) lopende rekening

Lr simbool vir lawrensium (element)

ls. (ook LS) linkerstuur; langsig

l.s. locus sigilli (plek van die seŽl)

LS laserskyf (vir die rekenaar, kyk by CD); laagspanning; laespanning; landingstrook;  langspeelplaat; langspeler; Lectori Salutem (heil die leser)

LSAISI Lid van die Suid-Afrikaanse In≠stituut van Siviele Ingenieurs

£.s.d. librae, solidi, denarii (ponde, sjielings en pennies, ou Suid-Afrikaanse geldstelsel, ontleen aan die Britse)

LSD lisergiensuurdiŽtielamied of lisergiensuurdi-etielamied

LSH leŽrstafhoof

L.S.O.D. (ook LSOD) Laer SekondÍre Onderwysdi≠ploma

lt. luitenant
lt.genl. luitenant-generaal

lt.goew. luitenant-goewerneur

lt.kdr. luitenant-kommandeur

lt.kol. luitenant-kolonel

Lu simbool vir lutesium (element)

LUD liguitstraaldiode

lugv. lugvaart

Luk. Lukas (Evangelie van Lukas, boek in die Bybel)

LUK Lid van die Uitvoerende Komitee;  lineÍre uitsettingskoŽffisiŽnt

LUR Lid van die Uitvoerende Raad

Luth. Luthers. Lutherse

lv. (ook LV) lugversorging

LV Lid van die Volksraad (destyds);  lugverdediging
LVB lugverkeerbeheer

LVBS lugverkeerbeheersentrum

LVSA Limnologiese Vereniging van Suider-Afrika; Linguistevereniging van Suider-Afrika; Lugvervoerraad van Suidelike Afrika
lw. lidwoord

LW Let Wel

LWBS lugboordwaarskuwing-en-beheerstelsel

LWR Lid van die Wetgewende Raad (destyds)

lwtk. lugwerktuigkundige

LWV Lid van die Wetgewende Verga≠dering (destyds)

lx lux

lyd. lydende

      

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad