ín Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ín klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


 

Afdeling 4 [ M ó P ]


M
  

m meter; milli-

Ķ mikro-

m.  miljoen; myl;  monsieur

m. (ook ml.) manlik, manlike

m. (ook min.) minuut

M mega-; Romeinse 1 000

M. Majesteit

Ma. Maandag

mA milliampŤre

ĶA mikro-ampŤre

MA mega-ampŤre; masjienafwerking; masjienafgewerk, masjienafgewerkte

M.A. (ook MA) Magister Artium

maatsk. maatskaplik, maatskaplike

M.A.(Cur.) ( ook MA(Cur) ) Magister Artium (Curationis)

M.Admin. (ook MAdmin)  Magister Administrationis

mag. magistraat

magn. magnetisme; magneties, magnetiese

M.Agric.Admin. (ook  MAgricAdmin) Magister Agriculturae Administrationis

maj. majoor

maks. maksimum

Mal. Maleagi (boek in die Bybel); Malawi; Malawies, Malawiese; MaleisiŽ; Maleisies, Maleisiese; Maleis (die taal), Maleise
Mal.Port. Maleis-Portugees
mar. marien, mariene; maritiem, maritieme

M.Arb. (ook MArb) Magister in Arbeidsterapie

M.Arch. (ook MArch) Magister Architecturae

Mark. Markus (Evangelie van Markus, boek in die Bybel)

M.Art. et Scien. (ook MArt et Scien) Magister Artium et Scientiae

masj. masjien; masjinerie; masjinaal, masjinale; masjineer

M.A.Soc. (ook MASoc) Magister Artium Societatis

mat. matesis; matematies, matematiese; materiaal

Matt. Matteus (Evangelie van Matteus, boek in die Bybel)

m.a.w. met ander woorde

MB militÍre begrafnis

MB (ook MBK) menslike bewegingskunde

M.B. (ook MB) Medicinae Baccalaureus

M.B.A. (ook MBA) Magister in Bedryfsadministrasie; Magister in Besigheidsbestuur en -administrasie

mbar millibar

M.Bibl. (ook MBibl) Magister Bibliothecologiae

mbl. maandblad

M.B.L. Magister in Bedryfsleiding
m.b.s. meter bo seespieŽl

m.b.t. met betrekking tot

m.b.v. met behulp van

mC millicoulomb

MC megacoulomb

Mcal megakalorie

MCC Marylebone Cricket Club

M.Ch.D. (ook MChD) Magister Chirurgiae Dentium

M.Com. (ook MCom) Magister Commercii

M.Compt. (ook MCompt) Magister Computationis

M.Cur. (ook MCur) Magister Curationis

md. maand

m.d. met die; maande na datum; mano destra

Md simbool vir mendelevium (element)

M.D. (ook M.D) Medicinae Doctor

M.Diac. (ook MDiac) Magister Diaconiologiae

m.div. met dividend

M.Div. (ook MDiv) Magister Divinitatis

mdl. maandeliks, maandelikse

mdr. moeder

M.Dram. (ook MDram) Magister in die Drama

m.d.v. met dien verstande

me. (ook me)  titel vir ín vrou, getroud of ongetroud

Me. Middeleeue; Middeleeus, Middeleeuse

M.Econ. (ook MEcon) Magister Economiae

med. medisyne; medies, mediese; medium; mediaan

M.Ed. (ook MEd) Magister Educationis

medew. medewerker; medewerkster

MEDUNSA (ook Medunsa) Mediese Uni≠versiteit van Suider-Afrika

meetk. meetkunde; meetkundig, meetkundige

meg. meganika; meganies, meganiese

MEI Maatskappy vir Europese Immigrasie

mej. mejuffrou

MEMA Moderne Evangelisasiemedia in Afrika

memo. memorandum

Meng. Middelengels, Middelengelse

messelw. messelwerk

metaalw. metaalwerk

metaf. metafoor; metafories, metaforiese

metafis. metafisika; metafisies, metafisiese

metal. metallurgie; metallurgies, metallurgiese

meteor. meteorologie; meteorologies, meteorologiese

meton. metonimia; metonimie; metonimies, metonimiese

mev. mevrou

meV mega-elektronvolt

mf. motorfiets

m.f. mezzo forte (taamlik luid, in musiek)

mF millifarad

MF mediumfrekwensie

m/g (ook m.p.g.) myl per gelling

mg milligram

Mg megagram; simbool vir magnesium (element)

MG mediumgolf;  masjiengeweer; militÍre gebied; megagreep
mgr. monseigneur

MGT Middelbare Greenwichtyd

mh. motorhuis, motorhuise

m/h myl per hora (uur)

mH millihenry

Mhd. Middelhoogduits; Middelhoogduitse

MHK Maritieme Hoofkwartier

M.Huish. (ook MHuisk) Magister in die Huishoudkunde

m.hv. (ook MHV) minder as houervrag

MHVS Mediese Hulpvereniging van Staatsamptenare

MHz megahertz

m.i. myns insiens

MID Misdaadinligtingsdiens

MIF MotorindustrieŽfederasie

mikrobiol. mikrobiologie; mikrobiologies, mikrobiologiese

mil. militÍr, militÍre

Mil.Akad. MilitÍre Akademie

mil.att. militÍre attachť

min. minimum; minister; minuskel

min. (ook m.) minuut

miner. mineralogie; mineralogies, mineralogiese

M.Ing. (ook MIng) Magister Ingeneriae

M.Inst.Agrar. (ook MInstAgrar) Magister Institutionis Agrariae

mit. mitologie; mitologies, mitologiese

m.i.v. met inagneming van; met inbegrip van; met ingang van; met insluiting van

MIV menslike immuniteitsgebrekvirus, die virus wat verantoordelik is vir vigs

(nota: MIV word in Afrikaanse verkies bo HIV, die Engelse afkorting vir ďhuman immunodeficiency virusĒ)

mj millijoule

MJ megajoule

mk. merk

m.k. met koste

MK marginale koste; Metodistekerk; umKhonto weSizwe ("Spies van die Nasie", die militÍre vleuel van die ANC ten tyde van die bevrydingstryd); mitralisklep of myterklep

MKK meerkanaalkommunikasiekontroleerder

mℓ milliliter

ml. (ook m.) manlik, manlike

mlle. mademoiselle (Franse mejuffrou)

mm millimeter

m.m. mutatis mutandis (met die nodige veranderings)

MM MilitÍre Medalje; metronoom van Mšlzel (tempoklikker in musiek, in 1816 gepatenteer deur die Duitser Johann Nepomuk Mšlzel)

MMB minimum maatskappybelasting

mme. madame (Franse mevrou)

M.Med. (ook MMed) Magister Medicinae

M.Med.Vet. (ook MMedVet) Magister Medicinae Veterinariae

MMI MilitÍre Mediese Instituut

M.Mil. (ook MMil) Magister Militaris

M.Mil.Med. (ook MMilMed) Magister Militaris Medicinae

mm.k. (ook MMK) magnetomotoriese krag

M.Mus. (ook MMus) Magister Musicae

m.n. met name

mN millinewton

Mn simbool vir mangaan (element)

MN meganewton

M.Net. Elektroniese Medianetwerk

Mnl. Middelnederlands; Middelnederlands

MNM moontlik nadelige medisyne

mnr. meneer

MNR Mediese Navorsingsraad

mntl. moontlik, moontlike

MNV magneties neutrale vlak

Mo simbool vir molibdeen (element)

MO mediese offisier; middelbare onderwys; modus operandi (manier van optrede); magnetiese observatorium

milliohm

μΩ mikro-ohm

megaohm

mob. mobilisasie

mod. modern, moderne; moderato (matig, gematig, in musiek)

mod.ger. moderne geriewe

mol molekule of molekuul; molekulÍr, molekulÍre

MOTH Memorable Order of Tin Hats

m.p. mezzo piano (halfsag, in musiek)

MP militÍre polisie

MP Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Mpumalanga, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-MP

MPa megapascal

M.P.A. (ook MPA) Magister in Publieke Administrasie

m.p.g. (ook m/g) myl per gelling

M.Pharm. (ook MPharm) Magister Pharmaciae

M.Pharm.Med. (ook MPharmMed) Magister Pharmaciae Medicinae

M.Phil. (ook MPhil) Magister Philosophiae

MPI MiltÍre Psigologiese Instituut

M.P.L. (ook MPhil) Magister in Personeelleiding

MPLA Movimento Popular de LibertaÁ„o de Angola (aanvanklik Marxisties-Leninistiese bevrydingsbeweging wat nŠ die Angolese onafhanklikwording teen ín ander bevrydingsbeweging in die land, Unita, geveg het)

m.p.s. (ook m/s) meter per sekonde

m.p.u. myl per uur

Mpy. (ook My.) Maatskappy

mr. meester

MR metropolitaanse raad

mrad milliradiaal

μrad mikroradiaal

M.Rad. (ook MRad) Magister in Radiografie

M.Rek. (ook MRek) Magister in Rekeningkunde

MRK Menseregtekommissie

mrnr. marinier

Mrt. Maart

ms millisekonde

μs mikrosekonde

ms. manuskrip; motorskip

m/s (ook m.p.s.) meter per sekonde

m.s. (ook MS) maande na sig; mano sinistra (musiekterm)

mS millisiemens

μS mikrosiemens

MS multipele/verspreide sklerose; megasiemens; metropoliaanse struktuur

MSA Medesendingarbeidsters

MSB miniatuurstroombreker; Manne-Sendingbond

M.Sc. (ook MSc) Magister Scientiae

M.Sc.Agric. (ook MScAgric) Magister Scientiae Agriculturae

M.S. en S. (ook MS en S of M.S.S. of MSS) Magister in Stads- en Streekbeplanning

mskp. manskap

M.Soc.Sc. (ook MSocSc) Magister Societatis Scientiae

MSS metropoliaanse substruktuur

mT millitesla

μT mikrotesla

M.Th. (ook MTh of M.Theol. of MTheol) Magister Theologiae

MTK maksimum toelaatbare konsentrasie; multilaterale tegniese komitee

mun. munisipaliteit; munisipaal, munisipale

mus. musiek; musikaal, musikale

Mus.B. (ook MusB) Musicae Baccalaureus

Mus.D. (ook MusD) Musicae Doctor

m.u.v. met uitsondering van

mv. meervoud

m.v. mezza voce (met halwe stem, in musiek)

mV millivolt

μV mikrovolt

MV megavolt; motorvervoer; masjienverglansing; masjienverglans, masjienverglanste

MVA motorvoertuigassuransie

MVD Medalje vir Voortreflike Diens

MVG metropolitaanse vervoergebied

MVM middelvlakmannekrag

MVSA Mediese Vereniging van Suid-Afrika

M.V.Sc. (ook MVSc) Magister Veterinariae Scientiae

mW milliwatt

μW mikrowatt

MW megawatt; maatskaplike werk

mWb milliweber

MWG mees waarskynlike getal

MWU Mynwerkersunie

MWV maksimum waarskynlike vloed

Mx maxwell (meeteenheid)

My. (ook Mpy.) maatskappy

mynw. mynwese

 

N

 

n nano-

n.namens; neutrum; nomen
N simbool vir stikstof (element ); newton; normaal

N. noord; noorde; noordelik, noordelike; Noors, Noorse

nA nanoampŤre

Na simbool vir natrium (element)

naaldw. naaldwerk

naaldwerkk. naaldwerkkamer

naasb. naasbestaande

N.Afr. Noord-Afrika; Noord-Afrikaans, Noord-Afrikaanse

nagr.dipl. nagraadse diploma

Nah. Nahum (boek in die Bybel)

NALN Nasionale Afrikaanse Letterkun≠dige Museum en Navorsingsentrum

Nam. NamibiŽ; Namibies, Namibiese

Namakw. Namakwaland; Namakwalands, Namakwalandse

N.Am. (ook N.Amer.) Noord-Amerika; Noord-Amerikaans, Noord-Amerikaanse

nas. nasionaal, nasionale

Nas. Nasionaal, Nasionale; Nasionalis

nat. natuurkunde; natuurkundig, natuurkundige; natuurstudie

Natref Nasionale Olieraffinaderye van Suid-Afrika

n.a.v. na aanleiding van; na analogie van

NaVIS Nasionale Verkeersinligtingstelsel

NAVO (ook Navo) Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie

Nb simbool vir niobium (element)
NB nota bene (let wel)

NBK Nasionale Behuisingskommissie

NBNI Nasionale Bounavorsingsinstituut

NBOMN Nasionale Buro vir Opvoed≠kundige en Maatskaplike Navorsing

N.Br. noorderbreedte

NBS nasionale bestuurstelsel

NBSL Nasionale Beroepsokkerliga

NBVP Nasionale Buro vir Vermiste Persone

NBVV Nasionale Beroepsveiligheidsvereniging

nC nanocoulomb

n.C. na Christus

NC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Noord-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-NC

NCNL Nasionale Chemiese Navorsings≠laboratorium

n.d. na die; na datum

Nd. Ndebele (die taal)

N.D.B. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Boukunde

N.D.E.A. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma vir Eiendomsagente

N.D.E.M.I. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Elektrotegniese en Meganiese Ingenieurswese

N.D.F. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Fisioterapie

N.D.G.I. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma vir Gesondheidsinspekteurs

N.D.H.B. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Hotelbestuur

N.D.I.A. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Indus≠triŽle Administrasie

N.Dip. (ook NDip) Nasionale Diploma

N.D.K. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Kleremakery

N.D.K.O. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Kuns en Ontwerp

Ndl. Nederland; Nederlands, Nederlandse; Nederlandisme; Nederlandisties, Nederlandistiese

N.D.M.T. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Mediese Tegnologie

N.D.O.T. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma vir Ortopediese Tegnici

NDP nasionale dienspligtige

N.D.P.A. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Parke-administrasie

N.D.R. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Radiografie

N.D.T. (ook sonder die punte) Nagraadse Diploma in Teologie; Nagraadse Diploma in Tuinbou

N.D.W. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Weerkunde; Nasionale Diploma in Waardering

N.D.W.T. (ook sonder die punte) Nasionale Diploma in Werkterapie

NECSA (ook Necsa) South African Nuclear Energy Corporation Limited (Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie Beperk)

Ne simbool vir neon (element)

Ned. Nederduits; Nederduitse

Ned.Geref. (ook NG) Nederduitse Gere≠formeerde

Ned.Herv. (ook NH) Nederduitse Hervormde

NEDLAC (ook Nedlac) National Economic Development and Labour Council (Nasionale Ekonomiese, Ontwikkelings- en Arbeidsraad)

neg. negatief, negatiewe

Neh. Nehemia (boek in die Bybel)

nem.con. nemine contradicente (met niemand wat teŽpraat nie, sonder teŽstem, eenparig)

nem.dis. nemine dissentiente (met niemand afwykend nie, eenparig)

NEPAD New Partnership for Africaís Development (Nuwe Venootskap vir Afrika-ontwikkeling)

N.Eur. Noord-Europa; Noord-Europees, Noord-Europese

nF nanofarad

NFA Nasionale Filmargief

NFNL Nasionale Fisiese Navorsingslaboratorium

NFO Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan

NFR Nasionale Filmraad

NG (ook Ned.Geref.) Nederduitse Gere≠formeerde

n.g.d. (ook NGD) niegraaddoeleindes

N.Germ. Noord-Germaans, Noord-Germaanse

NGK Nederduitse Gereformeerde Kerk

NGKA Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika

NGSK Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk

N.G.O.S. (ook NGOS) Nagraadse Onderwyssertifikaat

nH nanohenry

NHBR Natalse Haaibestrydingsraad

N.H.Dip. (ook NHDip)

N.H.D.T. (ook NHDT) Nasionale HoŽr Diploma vir Tegnici
NHK Nederduitse Hervormde Kerk

N.H.O.D. (ook NHOD) Nasionale HoŽr Onderwysdiploma

N.H.S. (ook NHS) Nasionale Handelsertifikaat

Ni simbool vir nikkel (element)

NI nasionale inkomste; Nasionale Intelligensiediens

NIA Nasionale Intelligensieagentskap

N.I.D. (ook NID) Nasionale Ingenieursdiploma

NIHN Nasionale Instituut vir Hout≠navorsing

NIM Nasionale Instituut vir Metallurgie

NIMI Nasionale Instituut vir Meganiese Ingenieurswese

NIMN Nasionale Instituut vir Mate≠riaalnavorsing

NIMRO (ook Nimro) Nasionale Instituut insake Misdaadvoorkoming en Rehabilitasie van Oortreders

NIPB Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming

NIPN Nasionale Instituut vir Personeelnavorsing

N.I.S. (ook NIS) Nasionale IntermediÍre Sertifikaat

NISN Nasionale Instituut vir Steen≠koolnavorsing

NISV Navorsingsinstituut vir Seevisserye

NITN Nasionale Instituut vir Telekommunikasienavorsing

NIVPN Nasionale Instituut vir Ver≠voer- en Padnavorsing

NIVS Navorsingsinstituut vir Vee- en Suiwelkunde; Navorsingsinstituut vir Voedingsiektes

NIVV Navorsingsinstituut vir Vrugte en Vrugtetegnologie

NIWN Nasionale Instituut vir Waterna≠vorsing

NIWW Navorsingsinstituut vir Wingerdbou en Wynkunde

NIXT Nasionale Instituut vir Plofstoftegnologie

N.J.S. (ook NJS) Nasionale Junior Sertifikaat

NKF Nasionale Kwalifikasieforum

NKHO Nasionale Kommissie vir HoŽr Onderwys

NKK Nasionale Kunstekoalisie

NKV Nasionale Kankervereniging

nl. naamlik

n.l. non licet (nie toegestaan nie)

NL Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Kwazulu-Natal, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-NL

nm nanometer

nm. namiddag

NM nuwe maan

NMK Nasionale Mannekragkommissie

NMR Nasionale Mediese Raad

NMVS nasionale misdaadvoorkomingstrategie

n.n. nomen nescio (onbekende)

N.Ndl. Noord-Nederland; Noord-Nederlands, Noord-Nederlandse

N.Ndl. (ook Nnl.) Nieu-Nederlands; Nieu-Nederlandse

NNEI Nasionale Navorsingsinstituut vir Elektriese Ingenieurswese

NNIMI Nasionale Navorsingsinstituut vir Meganiese Ingenieurswese

NNIWW Nasionale Navorsingsinstituut vir Wiskundige Wetenskappe

Nnl. (ook N.Ndl.) Nieu-Nederlands; Nieu-Nederlandse

NNO noordnoordoos; noordnoordoostelik, noordnoordoostelike; Nasionale Navorsingsinstituut vir Oseanologie

NNP Nuwe Nasionale Party

NNR Nasionale Nywerheidsraad

NNS Nasionale Navorsingstigting

NNW noordnoordwes; noordnoordwestelik, noordnoordwestelike

no. (ook nr.) nommer

n.o. nomine officii (pligshalwe)

No simbool vir nobelium (element)

NO noordoos; Noordooste; noordoostelik, noordoostelike

NOAR Nasionale Onderwysadviesraad

N.O.D. (ook NOD) Nasionale Onderwysdiploma

NOI Nederlands-Oos-IndiŽ; Nederlands-Oos-Indies, Nederlands-Oos-Indiese

NOIK Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie

NOK Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie van Suid-Afrika Beperk

NOKSA (ook Noksa) Nasionale Olimpiese Komitee van Suid-Afrika

nom. nominatief; nominaal, nominale

Noorw. NoorweŽ; Noorweegs, Noorweegse
NOR Nasionale Opleidingsraad

NOS noukeurig omskrewe stelsels

N.O.S. (ook NOS) Nasionale Onderwyssertifikaat

Nov. November

Np simbool vir neptunium (element)

NP Nasionale Party; nuwe paragraaf

NPI Nasionale Produktiwiteitsinstituut

NPNI Nasionale Padnavorsingsinstituut

NPNK Nasionale Pleknamekomitee

N.P.S. (ook NPS) Nasionale PreliminÍre Sertifikaat

NPU Nasionale Persunie; Nuusblad-Persunie

NPVR Nasionale Padveiligheidsraad

nr. (ook no.) nommer

NR nuwe reŽl

NRO nieregeringsorganisasie

NRP Nasionale Raad vir Provinsies; Nuwe Republiekparty

NRSN Nasionale Raad vir Sosiale Na≠vorsing

ns nanosekonde

n.s. (ook NS) na sig

Ns. naskrif

NS Nieu-Seeland; Nieu-Seelands, Nieu-Seelandse; naamwoordstuk

NSA Netbal Suid-Afrika; Naamkundevereniging van Suider-Afrika

NSBG Nasionale Sentrum vir Bedryfsgesondheid

NSL Nasionale Sokkerliga

N.So. Noord-Sotho (die taal)

NSOAR Nasionale Streekontwikkelingsadviesraad

NSOP Nasionale Streekontwikkelingsprogram

NSP nasionale sleutelpunt

NSR Nasionale Sportraad

NSRI Nasionale Seereddingsinstituut

NSW Nieu-Suid-Wallis

nT nanotesla

NT Nuwe Testament; Nieu-Testamenties, Nieu-Testamentiese, Nuwe-Testamenties, Nuwe-Testamentiese

NTD normale temperatuur en druk

NTL nasionale taalliggaam

NTLA Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans

NTS (ook NTS) Nasionale Tegniese Sertifikaat

NTWSA Nuwe Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika

n.u. na ure; nauurs, nauurse; nuwe uitgawe

NUG nasionale uitvoerende gesag

NUK nasionale uitvoerende komitee

Num. Numeri (boek in die Bybel)

NUM Nasionale Unie van Mynwerkers

NUMSA (ook Numsa) Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika

n.u.n. nie uit nie

nv. naamval

NV Nasionale Vergadering; Nuwe Verbond; naamlose vennootskap

NVG Nasionale Vervolgingsgesag

NVI Nasionale Vervoerindeks

NVIS Nasionale Verkeerinligtingsentrum

NVK Nasionale Vervoerkommissie

NVNI Nasionale Voedselnavorsingsinstituut

NVR Nasionale Vroueraad

NVS Nasionale Versnellersentrum; Nasionale Vredesekretariaat

n.v.t. (ook NVT) nie van toepassing nie

NVVR Nasionale Verkeersveiligheidsraad

nw. naamwoord

n.w. na werk

nW nanowatt

NW noordwes; Noordweste; noordwestelik, noordwestelike; kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Noordwes, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-NW

nyw. nywerheid
       

O

 

o. onder

o. (ook ons.) onsydig, onsydige

O simbool vir suurstof (element)

O. oos; Ooste; oostelik, oostelike
Ω ohm

o.a. onder andere

OAE Organisasie vir Afrika-eenheid (in 2001 vervang deur die AU of Afrika-Unie)

O.Afr. Oos-Afrika; Oos-Afrikaans, Oos-Afrikaanse

OAPUL Organisasie van Arabiese Petroleumuitvoerlande

ob. obiit (oorlede)

Ob. Obadja (boek in die Bybel)

OB Ossewabrandwag

obj. objek; objektief, objektiewe

OBR ouditiewe breinresponsie

OBS onderwys buite skoolverband

OBSA Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika

ODH onwettige diamanthandel

Oe oersted

OE Oudengels; Oudengelse

OED Oxford English Dictionary

oef. oefening

O. en M. (ook O&M) organisasie en metodes

Oerg. Oergermaans, Oergermaanse

OESO Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling

O.Eur. Oos-Europa; Oos-Europees, Oos-Europese

o.f. (ook OF) onvoldoende fondse; oudiofrekwensie

off. offisier; offisieel, offisiŽle

OFK outomatiese frekwensiekontrole

OFr. Oudfrans; Oudfranse

OG (ook oudit.genl.) ouditeur-generaal

O.Germ. Oos-Germaans; Oos-Germaanse

Ogerm. Oudgermaans; Oudgermaanse

OGI openbare gesondheidsinspekteur

o.g.v. op grond van

OHD Oudhoogduits; Oudhoogduitse

oho. ooghoogteoond

o.i. onses insiens

OI Oos-IndiŽ; Oos-Indiese

OIB offisier in bevel; offisier in beheer

o.i.v. onder invloed van

ok. onderkas

OKD Onafhanklike Klagtedirektoraat

o.kpl. onderkorporaal

OKSA Onderwyskollege van Suid-Afrika

okt. oktaaf

Okt. Oktober

OKV obsessief kompulsiewe versteuring

OKVO Onderwyskollege vir Verdere Op≠leiding

o.l. oor land

OL Oos-Londen; oosterlengte

olt. onderluitenant

o.l.v. onder leiding van

o.m. onder meer

o/m (ook o.p.m.) omwentelings per minuut

omg. omgekeerd

omstr. omstreeks

omw. omwenteling

ON Oudnoors; Oudnoorse

o.n.a. of naaste aanbod

onafh. onafhanklik, onafhanklike

onbek. onbekend, onbekende

onbep. onbepaald, onbepaalde

onbep.lw. onbepaalde lidwoord
ondersekr. (ook o.sekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

ondersk. onderskeiding; onderskeie; onderskeidelik

onderv. (ook o.voors.) ondervoorsitster; ondervoorsitter

ondw. onderwerp

ONFrk. Oudnederfrankies; Oudnederfrankiese

ong. ongeveer

ongew. ongewoon, ongewone; ongewens, ongewenste

ONI Oseanografiese Navorsingsinstituut

ONO oosnoordoos; oosnoordoostelik, oosnoordoostelike

onoorg. onoorganklik, onoorganklike

onoorg.ww. onoorganklike werkwoord

onpers, onpersoonlik, onpersoonlike

ons. (ook o.) onsydig, onsydige

ontl. ontleen; ontlening ontleding; ontleed

ontleedk. ontleedkunde; ontleedkundig, ontleedkundige

ontv. ontvangs; ontvang

ontw. ontwerp; ontwikkeling; ontwikkel, ontwikkelde

onvolm. onvolmaak, onvolmaakte

onvolt. onvoltooid, onvoltooide

oo. onderoffisier

oordr. oordrag; oordragtelik, oordragtelike

oorg. oorganklik, oorganklike

oorg.ww. oorganklike werkwoord

oorl. oorlede; oorledene

oorspr. oorsprong; oorspronklik, oorspronklike

oortr. oortreffend, oortreffende; oortreding

oortr.tr. oortreffende trap

OOV ouer-onderwysersvereniging

op. opus (werk, in musiek)

Op. Openbaring (boek in die Bybel)

OP observasiepos
op.cit. opere citato (in die aangehaalde werk)

openb. openbaar, openbare

opg. opgawe
opl. opleiding

opm. opmerking

o.p.m. (ook o/m) omwentelings per minuut

o.p.s. (ook o/s) omwentelings per sekonde

opskr. opskrif

opst. opsteller

opt. optika; opties, optiese; optatief, optatiewe

optek. optekening

OPUL Organisasie van Petroleumuitvoerlande

opv. opvoedkunde; opvoedkundig, opvoedkundige

opwask. opwaskamer

o.r. op rekening

ord. ordonnansie

org. organisasie; organies, organiese

o.r.v. onder redaksie van

o/s (ook o.p.s.) omwentelings per sekonde

Os simbool vir osmium (element)

OS Oudsaksies; Oudsaksiese

OSB openbare skakelbeampte

oseanogr. oseanografie; oseanografies, oseanografiese

o.sekr. (ook ondersekr.) ondersekretaris; ondersekretaresse

OSG Orde van die Suiderkruis: Goud

OSO oossuidoos; oossuidoostelik, oossuidoostelike

OSS Orde van die Suiderkruis: Silwer

ost. onderstaande

OST oostelike standaardtyd

OT Ou Testament; Ou Testamenties, Ou Testamentiese

OTM outomatiese tellermasjien

oudhk. oudheidkunde; oudheidkundig, oudheidkundige

oudit.genl. (ook OG) ouditeur-generaal

oudl. ouderling

OUO Onafhanklike Uitsaai-owerheid

out. outomaties, outomatiese

OV Ou Verbond

OVDG Orde vir Voortreflike Diens: Goud
OVDS Orde vir Voortreflike Diens: Silwer

OVH orde van helderheid

OVK Onafhanklike Verkiesingskommissie

O.Vl. Oos-Vlaandere; Oos-Vlaams, Oos-Vlaamse

o.voors. (ook onderv.) ondervoorsitter; ondervoorsitster

OVS Oranje-Vrystaat (tans net Vrystaat genoem, ISO-kode FS)

o.w. onder wie

o.w. (ook OW) ontvangbare wissel, ontvangbare wissels

oz. onza (ons, gewig)

 

P

 

p piko-; piano (sag, in musiek)

p. pagina; paaltjie; per; pro; poco (effens); pater (priesterlike vader)
P parkering; simbool vir fosfor (element); peta-; poise

Pa pascal; simbool vir protaktinium (element)

pA pikoampŤre

p.a. per adres; per annum (per jaar)

PAC Pan-Africanist Congress

Pagad People Against Gangsterism and Drugs

pakk. pakkamer

paleont. paleontologie; paleontologies, paleontologiese

PANSAT (ook Pansat) Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad

pant. pantser

par. paragraaf

parl. parlement; parlementÍr, parlementÍre

PAS para-aminosalisielsuur; personeeladministrasiestandaard

pass. passief, passiewe

past. pastoor

patol. patologie; patologies, patologiese

Pb simbool vir lood (element)

PBO Palestynse Bevrydingsorganisasie

pc parsek

pC pikocoulomb

PC personal computer (persoonlike rekenaar)

p.d.  per dag; per dosyn

pd. pond (gewig)

Pd simbool vir palladium (element)

PD pro Deo (gratis, soos waar ín advokaat pro Deo optree vir ín beskuldigde wat nie vermoŽnd genoeg is om regshulp te bekostig nie)

PDK Personeeldienskorps

PE Port Elizabeth; produktiewe energie

pel. (ook pl.) peloton

PEN International Association of Poets, Playwrights, Essayists, Editors, Novelists

penm. penningmeester

per cap. (ook cap.) per capita (per persoon)

perf. perfektum (voltooid teenwoordige tyd)

per pro. (ook p.p.) per procurationem (per prokurasie, by volmag)

pers. persoon; persoonlik, persoonlike

Pers. PersiŽ; Persies; Persies

Persal Personeel- en Salarisinligtingstelsel

person. personifikasie; personifiŽrend, personifiŽrende

pers.vnw. persoonlike voornaamwoord

Pet. Petrus (Briewe van Petrus in die Bybel)

pF pikofarad

PG (ook prok.genl.) prokureur-generaal

pH pouvoir hydrogŤne (Frans vir "waterstofkrag", ín maateeneid vir die suurgehalte van ín oplossing); pikohenry

Ph.D. (ook PhD) Philosophiae Doctor; Physicae Doctor (dokter in die filosofie)

PHS private handsentrale

PHTS private handtaksentrale

PIN persoonlike identifikasienommer

p.j. per jaar

p.jt. per jaart

pk. perdekrag

Pk. poskantoor

PK politieke korrektheid; polities korrek; Presbiteriaanse Kerk; Provinsiale Kennisgewing;  psigokinese (die veronderstelde vermoŽ van wilskrag om fisiese voorwerpe te laat beweeg, byvoorbeeld dobbelstene, sonder dat fisiek daaraan geraak word)
p.kg per kilogram
PKR proef-Krugerrand
pl. (ook pel.) peloton; pluralis (meervoud)

plantk. plantkunde; plantkundig, plantkundige

pluimv. pluimveekunde; pluimveekundig, pluimveekundige

pm pikometer
p.m. per maand; per minuut; plus-minus

Pm simbool vir prometium (element); petameter
PM posmeester

Pmb. Pietermaritzburg
PMD padmotordiens; Pro Merito-dekorasie

PMG posmeester-generaal

PMM Pro Merito-medalje

PMS premenstruele stres; premenstruele spanning; premenstruele sindroom

Po simbool vir polonium (element)

PO posorder

P.O.D. (ook POD) PrimÍre Onderwysdiploma

POF Padongelukkefonds

pol. politiek, politieke; polities, politiese

POLKOL (ook Polkol) Suid-Afrikaanse Polisiekollege

pop. populÍr, populÍre

Popcru Police and Prisons Civil Rights Union

POR plaaslike oorgangsraad

Port. Portugal; Portugees; Por≠tugese

POS private outomatiese sentrale

posw. poswese

POTS private outomatiese taksentrale

POTWA (ook Potwa) Post Office and Telecommunications Workersí Association (Pos-en-Telekommunikasiewerkersvereniging)

pp pianissimo (baie sag, in musiek)

pp. proefpersoon

p.p. per persoon;  per pakkie;  partisipium perfektum

p.p. (ook per pro.) per procurationem (per prokurasie, by volmag)

PP pakketpos

PPI produksieprysindeks

p.p.p.d. per persoon per dag

pqpf. plusquamperfektum (voltooide verlede tyd)
p.r. pro rata (elkeen volgens sy aandeel)

Pr simbool vir praseodimium (element)

Pr. (ook Prot.) Protestant, Protestantse

PR poste restante (afgehaal te word); persoonlike rekenaar (kyk PC); Provinsiale Raad (destyds)
praes. praesens (teenwoordige tyd)
praet. praeteritum (verlede tyd)

PRC post Romam conditam (na die stigting van Rome)

pred. predikaat; predikatief, predikatiewe; predikant

Pred. Prediker (boek in die Bybel)

pref. prefiks

prep. preposisie (voorsetsel, in die taalkunde); preposisioneel, preposisionele

pres. president; presens

Presb. Presbiteriaans, Presbiteriaanse

pret. preteritum (onvoltooide verlede tyd)

prim. primarius; primÍr, primÍre

prim. (ook prima.) primaria

Pr.Ing. Professionele Ingenieur

priv. privaat, private

pro. professioneel, professionele

prof. professor

prog. progressief, progressiewe

Prog. Progressief; Progressiewe

prok. prokureur

prok.genl. (ook PG) prokureur-generaal

prom. promosie; promesse

pron. pronomen (voornaamwoord); pronominaal, pronominale

prop. proponent

pros. prosodie

prot. protokol

Prot. (ook Pr.) Protestant; Protestants, Protestantse

pro tem. pro tempore (tydelik)

prov. provinsie; provinsiaal, provinsiale

prox. proximo (aanstaande)

ps. persent (%); pseudoniem
p.s.
privaatsak of private sak

Ps. Psalm, Psalms; Psalms (boek in die Bybel)

PS Post Scriptum (naskrif); proefspiritus
psig. psigologie; psigologies, psigologiese

psigiat. psigiatrie; psigiatries, psigiatriese

psigoanal. psigoanalise; psigoanalities, psigoanalitiese

psigopatol. psigopatologie; psigopatologies, psigopatologiese

PSL Premier Sokkerliga

p.st. pond sterling

pt. punt; pint

Pt simbool vir platinum (element)

PT Pos- en Telekommunikasiewese

Pta. Pretoria

PTE Prokureurstoelatingseksamen

PTK provinsiale taalkomitee

PTSV posttraumatiese stresversteuring

p.u. per uur

Pu simbool vir plutonium (element)

publ. publiek, publieke

pv. plaasvervanger (in krieket)

PV potensiaalverskil

PVA polivinielalkohol

PVB private verbruiksbesteding

PVC polivinielchloried

PVD padvervoerdiens; proviandvoorraaddepot

PVKS padvervoerkwaliteitstelsel; padvragkwaliteitstelsel

p.w. per week

PW poswissel; pariwaarde

PWV Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging

    

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad