’n Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ’n klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


 

Afdeling 5 [ Q T ]

Q

  

q. kwintaal

q.a. quod attestor (waarvan ek getuie is)

q.e. quod est (wat is, wat beteken)

q.e.d. quod erat demonstrandum (wat bewys moes word)

q.e.f. quod erat faciendum (wat gedoen moes word)

q.q. qualitate qua (in die hoedanigheid van)

q.s. quantum sufficit (soveel as nodig)

qto kwarto

q.v. quod vide (kyk aldaar)

  

R

   

r. regs; radius (straal); reël; rente; rivier; recto (regterkantse bladsy van ’n oop boek)

R rand (ons geldeenheid); röntgen (internasionale eenheid om ’n dosis x-strale te meet); Réaumur (temperatuurskaal); Rankine (temperatuurskaal); rydberg (wiskundige kontante)

R. Reuters (internasionale persagentskap, in die negentiende eeu gestig deur baron Paul Julius von Reuter)

R. (ook regt.) regter

°R graad of grade Rankine

R & B rhythm and blues

Ra simbool vir radium (element)

RA rumatoïede artritis; regter-advokaat

rab. rabat

rad. radiaal, radiale

radiol. radiologie; radiologies, radiologiese

RAK Raad op Atoomkrag (destyds)

rail. rallentando (verlangsamend, in musiek)

RAM random access memory (lees- en skryfgeheue, van ’n rekenaar)

RAO Radioastronomie-observatorium

rap. rapport

RAVO Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys

Rb simbool vir rubidium (element)

RBT rooibloedseltelling

rd. roede

Rd riksdaalder

rdh. raadsheer

RDK Regterlike DIenskommissie

rdl. raadslid

rdr. radar

Re simbool vir renium (element)

red. redakteur; redaksie; redaktrise

redupl. reduplikasie; redupliserend, redupliserende

ref. referensie; referent

refl. refleksief, refleksiewe

reg. regering; regisseur; register; registrasie; registreer; regulasie

regsg. regsgeleerd, regsgeleerde; regsgeleerdheid

regt. regiment

regt. (ook R.) regter

rek. rekening
rekeningk. rekeningkunde; rekeningkundig, rekeningkundige

rekenk. rekenkunde; rekenkundig, rekenkundige

rek.wet. (ook RW) rekenaarwetenskap

rel. relatief, relatiewe

REM rapid eye movement (vinnige oogbewegings)

RENAMO (ook Renamo) Resistência Nacional Moçambicana (destydse Mosambiekse bevrydingsbeweging)

rep. republiek; republikeins, republikeinse

Rep. Republikein; Republikeins, Republikeinse

resp. respektiewe; respektiewelik; respondent

ret. retoer

RF République Francaise (Republiek van Frankryk)

RGN Raad vir Geesteswetenskaplike Na­vorsing

RGO (ook RO) rekenaargesteunde onderrig

RGV rekenaargeïntegreerde vervaardiging

rh. regterhand

Rh simbool vir rodium (element)

Rh. faktor in die bloed, genoem na die rhesus- of resus-aap

RH relatiewe humiditeit

RHK regimentshoofkwartier

RHO Raad op Hoër Onderwys

Rhod. Rhodesië (tans Zimbabwe); Rhodesies, Rhodesiese

RI resident-ingenieur; Romanum Imperium  (Romeinse Ryk); Rex et Imperator (koning-keiser); Regina et Imperatrix (koningin-keiserin)
Rig. Rigters (boek in die Bybel)

RIP requescat in pace (rus in vrede—kyk ook RIV)

rit. ritardando (langsamer, in musiek)

RIV rus in vrede

RK Rooms-Katoliek, Rooms-Katolieke; Rooi Kruis; respirasiekwosiënt; respiratoriese kwosiënt

R/kg rand per kilogram
RKK Rooms-Katolieke Kerk

RKV Raad vir Kernveiligheid

r/m (ook r.p.m.) rewolusies per minuut

RM resident-magistraat

Rn simbool vir radon (element)

RNE Regering van Nasionale Eenheid

RNG Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede

RNS ribonukleïensuur

RO (ook RGO) rekenaargesteunde onderrig

ROEB Raad vir Onderlinge Ekonomiese Bystand

rom. romein (gewone, regopstaande lettertipe)

Rom. 1. Romeine (Brief aan die Romeine, in die Bybel); Romeins, Romeinse

ROM Read-Only Memory (leesalleengeheue, kyk ook LAG)
RON Raad vir Opvoedkundige Navor­sing

RONH Raad vir die Ontwikkeling van Natuurlike Hulpbronne

ROO Raad vir Onderwys en Opleiding

RP regter-president; réponse payée (antwoord betaal)

rpk. remperdekrag

r.p.m. (ook r/m) rewolusies per minuut

RPO Rooivleisprodusenteorganisasie

r.p.s. (ook r/s) rewolusies per sekonde

r.r. reservatis reservandis (met die nodige voorbehoude)

rs. (ook RS) regterstuur

r/s (ook r.p.s.) rewolusies per sekonde

RSA Republiek van Suid-Afrika

RSAT Repertorium van Suid-Afrikaanse Tydskrifartikels

RSG Radio Sonder Grense

RSM regimentsersant-majoor

RSN Raad vir Sosiale Navorsing

RSVP Répondez s’il vous plaît (antwoord asseblief)

RT radiotelefonie

RTD radioteledrukker

Ru simbool vir rutenium (element)

ruimtev. ruimtevaart

Rus. Rusland; Russies, Russiese

r.v. rekening van

RV (ook R&V) reis- en verblyfkoste

RVK rugbyvoetbalklub

RW (ook rek. wet.) rekenaarwetenskap

RWK relatiewewaardekwosiënt

RWR Randwaterraad

  

S

  

s (ook s. of sek.) sekonde

s. saldo; sub; sjieling (ou SA munt)

s. (ook sek.) sekundus

S siemens (eenheid van elektriese konduktansie, genoem na Werner von Siemens, 1816-1892); simbool vir swael (element)

S. suid; suide; suidelik, suidelike; Saksies, Saksiese

s.a. sien aldaar; sine anno (sonder jaartal)

Sa. Saterdag

SA Suid-Afrika; Suid-Afrikaans, Suid-Afrikaanse; Senior Advokaat; Sturmabteilung (Stormafdeling)
SAAO Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium

SAAR Suid-Afrikaanse Aptekersraad

SAAU Suid-Afrikaanse Amateuratletiekunie

SAAV Suid-Afrikaanse Aptekersvereniging

SAAWK Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

SAB Sentrale Argiefbewaarplek; Suid-Afrikaanse Biblioteek

SABEK (ook Sabek) Suid-Afrikaanse Besigheidskamer

SABGV Suid-Afrikaanse Beroepsgholfspelersvereniging

SABI Suid-Afrikaanse Bou-Instituut; Suid-Afrikaanse Brandweerinstituut

SABINET Suid-Afrikaanse Bibliografiese en Inligtingsnetwerk

SABR Suid-Afrikaanse Boksraad

SABRA (ook Sabra Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (destyds)

SABS Suid-Afrikaanse Buro vir Stan­daarde

SABV Suid-Afrikaanse Biblioteekvereniging

SABW Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek

SACI Suid-Afrikaanse Chemiese Insti­tuut

SACOS (ook Sacos) South African Council for Sport (Suid-Afrikaanse Raad vir Sport)

SACTWU (ook Sactwu) South African Clothing and Textile Workers’ Union (Suid-Afrikaanse Klere- en Tekstielwerkersunie)

SAD Suid-Afrikaanse Droëvrugtekoöperasie Beperk

SADOU (ook Sadou) Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie

s.adm. skoutadmiraal

SADU Suider-Afrikaanse Doeane-unie

SAE Suid-Afrikaanse Engels

SAFARI (ook Safari) Suid-Afrikaanse Fundamentele Atoomreaktor-installasie

SAFF Suid-Afrikaanse Fietsryfederasie

SAFSIB Suid-Afrikaanse Federasie van Staal- en Ingenieursbedrywe

SAFSIK Suid-Afrikaanse Federasie van Siviele Ingenieurskontrakteurs

SAFSOS (ook Safsos) Suid-Afrikaanse Federasie van Staatsondersteunde Skole

SAFTU Suid-Afrikaanse Federasie van Teaterunies

SAFUIS Suid-Afrikaanse Federasie van Universiteitsingenieurstudente

SAFV Suid-Afrikaanse Farmakologiese Vereniging; Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde

Sag. Sagaria (boek in die Bybel)

SAG Suid-Afrikaanse Genie

SAGBW Suid-Afrikaanse Genootskap vir die Bevordering van die Wetenskap

SAGD Suid-Afrikaanse Geheime Diens; Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens

SAGENE Suid-Afrikaanse Komitee vir Genetiese Eksperimentering

SAGKN Suid-Afrikaanse Gefedereerde Kamer van Nywerhede

SAGMJ Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjoernaliste

SAGSV Suid-Afrikaanse Geneeskundige Studentevereniging

SAGTR Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad

SAGU Suid-Afrikaanse Gholfunie; Suid-Afrikaanse Gimnastiekunie

SAGV Suid-Afrikaanse Genetiese Ver­eniging

SAHV Suid-Afrikaanse Handelsver­eniging

SAIB Suid-Afrikaanse Instituut vir Bestuurswese

SAIBI Suid-Afrikaanse Instituut vir Biblioteek- en Inligtingswese

SAICI Suid-Afrikaanse Instituut van Chemiese Ingenieurs

SAID Suid-Afrikaanse Inkomstediens

SAIEI Suid-Afrikaanse Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

SAIF Suid-Afrikaanse Instituut vir Fisika

SAIGR Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters

SAIIA Suid-Afrikaanse Instituut vir Internasionale Aangeleenthede

SAIIB Suid-Afrikaanse Instituut van Internasionale Betrekkinge

SAIK Suid-Afrikaanse Infanteriekorps

SAILI Suid-Afrikaanse Instituut van Landbou-ingenieurs
SAIMI Suid-Afrikaanse Instituut van Meganiese Ingenieurs

SAIMM Suid-Afrikaanse Instituut vir Mynbou en Metallurgie

SAIMN Suid-Afrikaanse Instituut vir Mediese Navorsing

SAIPA Suid-Afrikaanse Instituut vir Pu­blieke Administrasie

SAIPB Suid-Afrikaanse Instituut vir Personeelbestuur

SAIRWS Suid-Afrikaanse Instituut vir Rioolwatersuiwering

SAISB Suid-Afrikaanse Instituut van Stadsbeplanners

SAISI Suid-Afrikaanse Instituut van Si­viele Ingenieurs

SAISSB Suid-Afrikaanse Instituut van Stads- en Streekbeplanners

SAIVB Suid-Afrikaanse Instituut van Verkeersbeamptes

SAIVERT Suid-Afrikaanse Instituut van Vertalers en Tolke

SAIVLV Suid-Afrikaanse Instituut van Verkoeling en Lugversorging

SAIW Suid-Afrikaanse Instituut van Waardeerders

SAJR Suid-Afrikaanse Jukskeiraad

SAK Suid-Afrikaanse Kollege

SAKBK Suid-Afrikaanse Katolieke Biskoppekonferensie

SAKBR Suid-Afrikaanse Krieketbeheerraad

SAKD Suid-Afrikaanse Kommunikasiediens

SAKK Suid-Afrikaanse Kaapse Korps

SAKM Suid-Afrikaanse Korps van Musikante

SAKMP Suid-Afrikaanse Korps Militêre Polisie

SAKO Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid

SAKOMM Suider-Afrikaanse Kommunikasievereniging

SAKRUK (ook Sakruk) Suid-Afrikaanse Koördinerende Raad vir Uitvoerende Kunste

SAKP Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party

SAKR Suid-Afrikaanse Krieketraad

SAKRUK (ook Sakruk) Suid-Afrikaanse Koördinerende Raad vir die Uitvoeren­de Kunste

SAKSV Suid-Afrikaanse Krieketspelersvereniging

SAKU Suid-Afrikaanse Krieketunie

SAKV Suid-Afrikaanse Kunsvereniging

SAKVA (ook Sakva) Suid-Afrikaanse Konfederasie van Arbeid

sal. salaris

SAL Suid-Afrikaanse Lugdiens

SA Leër Suid-Afrikaanse Leër

SALM Suid-Afrikaanse Lugmag

SALT Southern African Large Telescope (groot teleskoop by Sutherland)

SALU (ook Salu) Suid-Afrikaanse Landbou-unie

SALV Suid-Afrikaanse Logopediese Ver­eniging

SALVK Suid-Afrikaanse Leërvrouekorps

Sam. Samuel (twee boeke in die Bybel)

S.Am. (ook S.Amer.) Suid-Amerika; Suid-Amerikaans, Suid-Amerikaanse

samest. samesteller

SAMRO (ook Samro) Suid-Afrikaanse Musiekregte-Organisasie

SAMV 1. Suid-Afrikaanse Mediese Ver­eniging; Suid-Afrikaanse Museumvereniging

SAMWU Suid-Afrikaanse Mynwerkersunie

SAMWV Suid-Afrikaanse Munisipale Werknemersvereniging

SANAB (ook Sanab) Suid-Afrikaanse Narkotikaburo

SANAE (ook Sanae) Suid-Afrikaanse Nasionale Antarktiese Ekspedisie

SANB Suid-Afrikaanse Nasionale Bi­bliografie

SANCO South African National Civics Organization

SANK Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum

SANKAN Suid-Afrikaanse Nasionale Komitee vir Antarktiese Navorsing

SANL Suid-Afrikaanse Noodhulpliga

SANOK (ook Sanok) Suid-Afrikaanse Nasionale Olimpiese Komitee

SANRA (ook Sanra) Suid-Afrikaanse Na­sionale Raad vir Alkoholisme en Afhanklikheid van Verdowingsmiddels

SANRB Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes

SANRD Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Dowes

SANRKS Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Kindersorg

SANROC (ook Sanroc) South African Non-Racial Olympic Committee

SANRVB Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir die Versorging van Bejaardes

SANS Suid-Afrikaanse Natuurstigting

SANSO (ook Sanso) Suid-Afrikaanse Nasekondêre Opvoeding

SANSV Suid-Afrikaanse Nasionale Sokkervereniging

SANTV Suid-Afrikaanse Nasionale Tuberkulosevereniging

SANW Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

SAOB Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsbank

SAODK Suid-Afrikaanse Ondersteuningsdienskorps

SAOG Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap

SAOKU Suid-Afrikaanse Ontwikkelingskorporasie vir Uitvindings

SAONSV Suid-Afrikaanse Olimpiese en Nasionale Spelevereniging

SAOR Suid-Afrikaanse Onderwysersraad

SAOU Suid-Afrikaanse Onderwysersunie

SAOV Suid-Afrikaanse Optometriese Vereniging

SAP (ook Sap) Suid-Afrikaanse Party (ou Suid-Afrikaanse politieke party); Suid-Afrikaanse Polisie (destyds)

SAPA (ook Sapa) Suid-Afrikaanse Pers-Assosiasie

SAPD Suid-Afrikaanse Polisiediens

SAPGN Suid-Afrikaanse Plan vir Geesteswetenskaplike Navorsing

SAPK Suid-Afrikaanse Pantserkorps

SAPO Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsorganisasie

SAPONET (ook Saponet) Suid-Afrikaanse Poskantoornetwerk

SAPR Suid-Afrikaanse Padraad

SARB Suid-Afrikaanse Reserwebank

SARBM Suid-Afrikaanse Raad vir die Bevordering van Musiek

SARG Suid-Afrikaanse Rekenmeestersgenootskappe

SARK Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

SARO Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwys

SARPI (ook Sarpi) Suid-Afrikaanse Raad vir Professionele Ingenieurs

SARR Suid-Afrikaanse Rugbyraad; Suid-Afrikaanse Radiologiese Raad

SARU Suid-Afrikaanse Rugbyunie

SARV Suid-Afrikaanse Rolbalvereniging; Suid-Afrikaanse Raad op Ver­pleging

SARVU (ook Sarvu) Suid-Afrikaanse Rugbyvoetbalunie

SAS Suid-Afrikaanse Spoorweë (destyds);  Suid-Afrika-Stigting; Suid-Afrikaanse skip

SAS&H Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens (destyds)

SASK Suid-Afrikaanse Seinerskorps

SASKO (ook Sasko) Suid-Afrikaanse Sentrale Koöperatiewe Graanmaatskappy

SASO Suid-Afrikaanse Studenteorganisasie

SASOL (ook Sasol) Suid-Afrikaanse Steen­kool-, Olie- en Gaskorporasie

SAST Suid-Afrikaanse Standaardtyd

SASV Suid-Afrikaanse Sielkundige Ver­eniging

SAT senior aanlegtoets

SATEB Suid-Afrikaanse Termynbeurs

SATOER (ook Satoer) Suid-Afrikaanse Toerismeraad

SATU Suid-Afrikaanse Tennisunie; Suid-Afrikaanse Tipografiese Unie

SATV Suid-Afrikaanse Televisie

SAUK Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie

SAV Suid-Afrikaanse Vloot

SAVAL Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap

SAVBO Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Bevordering van die Opvoedkunde

SAVD Suid-Afrikaanse Vervoerdienste

SAVDH Suid-Afrikaanse Vereniging vir Dieetkundiges en Huishoudkundiges

SAVF Suid-Afrikaanse Vrouefederasie

SAVI Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut

SAVJ Suid-Afrikaanse Vereniging van Joernaliste

SAVK Suid-Afrikaanse Vakbond-kongres; Suid-Afrikaanse Vlootkollege

SAVLU Suid-Afrikaanse Vroue-Landbou-unie
SAVMO Suid-Afrikaanse Vereniging vir Mediese Onderwys; Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers

SAVRI Suid-Afrikaanse Vereniging van Raadgewende Ingenieurs

SAVTL Suider-Afrikaanse Vereniging vir Toegepaste Linguistiek

SAVTO Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig

SAVUV Suid-Afrikaanse Vereniging van Universiteitsvroue

SAVV Suid-Afrikaanse Verpleegsters­vereniging

SAVWET Suider-Afrikaanse Vereniging vir Wetsopstelling

SAW Suid-Afrikaanse Weermag (destyds)

SAWS Satelliet-afstandswaarnemingsentrum

SAWTNI Suid-Afrikaanse Wol- en Tekstielnavorsingsinstituut

sb stilb

Sb simbool vir antimoon (element)

SB Staatsbiblioteek; stukbeeld

SBM sekondêre belasting op maatskappye

S.B.O. (ook SBO) Sertifikaat in Buitengewone On­derwys

S.Br. Suiderbreedte

sc. scilicet (te wete, naamlik)

Sc simbool vir skandium (element)

SC Senior Consultus (senior advokaat)

s.d. sien daar; sine die (vir onbepaalde tyd, sonder aanduiding van dag of tyd)

SD strafdiens; Suiderkruisdekorasie

SDB Spesiale Diensbataljon

SDG soli Deo gloria (aan God alleen die eer)

SDH Sy Deurlugtige Hoogheid

s.div. sonder dividend

SDK Staatsdienskommissie; Spesiale Dienskorps

SDM standaarddraadmaat

SDN standaarddraadnommer

SDP Sosiaal-Demokratiese Party

SDR streekdiensteraad

Se simbool vir seleen (element)

SEAD Sentrale Ekonomiese Adviesdiens

SEB Swart Ekonomiese Bemagtiging

sec secans

S.Ed. Sy Edele

S.Ed.Agb. Sy Edelagbare

S.Ed.Gestr. Sy Edelgestrenge
see. seeman

S.Eerw. Sy Eerwaarde

Sef. Sefanja (boek in die Bybel)

SEIFSA (ook Seifsa) Steel and Engineering Industries Federation of South Africa  (Federasie van Staal- en Ingenieursbedrywe van Suid-Afrika)

seilv. seilvaart

sek. seksie; sektor; sekerheid

sek. (ook s of s.) sekonde

sek. (ook s.) sekundus
sek sekans
sekr. sekretaris
sekre. sekretaresse

sekr.genl. (ook SG) sekretaris-generaal

sekr.penm. sekretaris-penningmeester

S.Eks. Sy Eksellensie

selfst. selfstandig, selfstandige

S.Em. Sy Eminensie

SEM skandeerelektronmikroskoop

sen. senator; senaat

S. en S. stads- en streekbeplanning

SENSAL (ook Sensal) Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing

Sep. (ook Sept.) September

seq. sequens (wat volg, enkelvoud); sequentes (wat volg, meervoud)

sers. sersant

sers.maj. (ook s.maj. of SM) sersant-majoor

sert. sertifikaat

SERTEC (ook Sertec) Sertifiseringsraad vir Technikononderwys

SES sosio-ekonomiese status

SESA Standard Encyclopaedia of Southern Africa

S.Eur. Suid-Europa; Suid-Europees, Suid-Europese

sfz. sforzando (beklemtoond, in musiek)

sg. sogenaamd, sogenaamde

s.g. soortlike gewig

SG standaardgraad

SG (ook sekr.genl.) sekretaris-generaal

s.g.m. (ook SGM) so gou moontlik

SGO superintendent-generaal van onderwys

SGSA Sterrekundige Genootskap van Suider-Afrika

SH Sy Hoogheid; Sy Heiligheid

S.H.Ed. Sy Hoogedele

S.H.Eerw. Sy Hoogeerwaarde

s.i. syns insiens

Si simbool vir silikon (element)

SI Système International d'Unités (internasionale stelsel van maateenhede, soos in 1960 op ’n konferensie in Parys aanvaar)

SIBW standaardinkomstebelasting op werknemers

sielk. sielkunde; sielkundig, sielkundige

sill. sillabus; sillabe; sillabies, sillabiese

sin sinus

sin. sinode; sinodaal, sinodale; sinoniem; sinonimies, sinonimiese

sinek. sinekdogee (stylfiguur wat die geheel deur ’n onderdeel daarvan aandui, byvoorbeeld "die ouerlike dak", waar eintlik die ouerlike huis bedoel word); sinekdogies, sinekdogies

sing. singularis (enkelvoud)

SIP Industriële Standaardeprojek

SIRSA (ook Sirsa) Sielkundige Instituut van die Republiek van Suid-Afrika

sitk. sitkamer

s.j. sonder jaartal; sub judice (hangende, soos ’n hofsaak)

SJ Societas Jesu ( Genootskap van Jesus, Jesuïte-orde in die Rooms-Katolieke Kerk)

SJAB St. John-ambulansbrigade

SJAV St. John-ambulansvereniging

Sjin. Sjinees; Sjinese

sk. skakelkomitee; skeidsregter; skuilnaam
s.k. sagte kap

SK Staatskoerant

Skand. Skandinawië; Skandinawies, Skandinawiese

SKDB Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid

skeik. skeikunde; skeikundig, skeikundige

S.K.H. (ook SKH) Sy Koninklike Hoogheid; Sy Keiserlike Hoogheid

skiereil. skiereiland

skilderk. skilderkuns

SKM seegelanseerde kruismissiel

S.K.M. (ook SKM) Sy Koninklike Majesteit

sko. skakeloffisier

SKO swewendekoersobligasie

SKOOR (ook Skoor) Staande Komitee oor Openbare Rekeninge

skr. skrywer; skryfster; skriba

skr. (ook skrift.) skriftelik, skriftelike
Skt. Sanskrit (klassieke en heilige taal van die Hindoes van Indië)

sktr. skutter

skulpk. skulpkunde; skulpkundig, skulpkundige

slaapk. slaapkamer, slaapkamers

Slaw. Slawies; Slawiese

sm. seemyl

s.m. sonder meer

Sm simbool vir samarium (element)

SM stasiemeester; seremoniemeester; Suiderkruismedalje; Sy Majesteit

SM (ook sers.maj. of s. ma j.) sersant-majoor

S. Mag Staande Mag

s.maj. (ook sers.maj. of SM) sersant-majoor

SMG submasjiengeweer

s/min. (ook s.p.m.) skote per minuut; slae per minuut

smn. seinman

SMO senior mediese offisier

SMS short message service (kortboodskapdiens per selfoon)

sn. seun

Sn simbool vir tin (element)

SNA sisteemnetwerkargitektuur

S.Ndl. Suid-Nederland; Suid-Nederlands; Suid-Nederlandse

SNO Stigting vir Navorsingsontwikke­ling

SNOP streeknywerheidsontwikkelingsprogram

s.nw. selfstandige naamwoord

So. Sondag; Sotho (die taal)

SO sekondêre onderwys; stafoffisier; suidoos; suidooste; suidoostelik, suidoostelike
SOAK streeksontwikkelingsadvieskomitee

SOAVO Suidoos-Asiatiese Verdragsorganisasie

S.O.D. (ook SOD) Sekondêre Onderwysdiploma

SOEKOR (ook Soekor) Suidelike Olie-Eksplorasiekorporasie

SOF Strategiese Oliefonds

SOM snelontplooiingsmag

SOMS Statutêre Organisasies se Mediese Skema

sonk. sonkamer

soöl. soölogie; soölogies, soölogiese

sopr. sopraan

SOS internasionale noodsein in die Morsekode (kolletjie-kolletjie-kolletjie, strepie-strepie-strepie, kolletjie-kolletjie-kolletjie) wat die letters SOS uitspel; sien ommesy of ommesyde; seksueel oordraagbare siekte

sosiol. sosiologie; sosiologies, sosiologiese

SOTO Sentrale Organisasie vir Tegniese Opleiding

SOWT Stigting vir Onderwys, Wetenskap en Tegnologie

sp. species; spesie

s.p. sonder plek

Sp. Spanje; Spaans; Spaanse

SP Staatspresident (destyds)

spes. spesiaal, spesiale

s.p.m. (ook s/min.) skote per minuut; slae per minuut

spoorw. (ook spw.) spoorweë

SPQR Senatus Populusque Romanus (senaat en volk van Rome)

spr. spreker; spreekster; sappeur

Spr. Spreuke (boek in die Bybel)

sprw. spreekwoord; spreekwoordelik, spreekwoordelike

s.p.s. (ook s/s) siklusse per sekonde

spw. (ook spoorw.) spoorweë

SPW sonder pariwaarde

s.q. status quo (blywende toestand)

s.q.n. sine qua non (daarsonder nie—’n noodsaaklike vereiste, onmisbare voorwaarde)

sr steradiaal (SI-eenheid vir die meting van soliede [driedimensionele] hoeke)

sr. senior; suster

Sr simbool vir stronsium (element)

SR studenteraad; streekraad
SRS satellietradarstasie

ss. 1. samestelling 2. stoomskip

s/s (ook s.p.s.) siklusse per sekonde

SS Schutzstaffel (beskermingskorps, die destydse Duitse Nazi-organisasie in beheer van die veilighidsdienste en programme van massamoord); sagtestaal

SSA Statistieke Suid-Afrika; Orde van die Ster van Suid-Afrika: Goud

SSAS Orde van die Ster van Suid-Afri­ka: Silwer

SSB sentrale sakebuurt

SSD Sentrale Statistiekdiens

s.sers. stafsersant

SSG sentrale sakegebied

SSK staatskuldkommissarisse

S.So. Suid-Sotho (die taal)

SSO senior stafoffisier; suidsuidoos; suidsuidoostelik, suidsuidoostelike

s.str. seestraat

SSW suidsuidwes; suidsuidwestelik, suidsuidwestelike

st. standerd; gestonk (in krieket) standaard; sterk
St stokes (eenheid van kinematiese viskositeit)
St. Sint
sta. stasie

staatk. staatkunde; staatkundig, staatkundige

staatsl. staatsleer

statist. statistiek; statisties, statistiese

Stats SA Statistiek Suid-Afrika

s.tb. sonder titelblad

STD standaardtemperatuur en -druk

stelk. stelkunde; stelkundig, stelkundige

stell. stelling;  stellend, stellende

stell.tr. stellende trap

sterrek. sterrekunde; sterrekundig, sterrekundige

stg. sterling

St.Gen. State-Generaal

sth. stemhebbend, stemhebbende

stl. stemloos, stemlose

str. straat

STR spesiale trekkingsregte; Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde

strat. strategie

stud. student

studk. studeerkamer

STV subskripsietelevisie

SU standaarduitspraak

subj. subjek; subjektief, subjektiewe; subjunktief, subjunktiewe

subs. subskripsie

suff. suffiks

sup. superlatief, superlatiewe; supra (hierbo, hoër op)

supt. superintendent

s.v. sub verbo of sub voce ( [soek] onder die woord of opskrif )

Sv sievert (SI-eenheid van bestralingsdosis)

SVD sentrale veneuse druk; selfverdedigingseenheid

SVG snelvuurgeskut

SVR spesiale vrederegter

sw. swak; sigwissel

sw. (ook SW) stasiewa

s.w. (ook SW) soortlike warmte spesifieke warmte

SW sosiale wetenskappe; suidwes; uidweste; suidwestelik, suidwestelike

SWA Suidwes-Afrika (Namibië voor sy onafhanklikheid); Suidwes-Afrikaans, Suidwes-Afrikaanse

swamk. swamkunde; swamkundig, swamkundige

SWAPO (ook Swapo) South West African People's Organisation (destydse bevrydingsbeweging wat in Namibië die regerende party geword het)

Swaz. Swaziland

swb. swembad

SWD Suidwestelike Distrikte

S.W.Eerw. Sy Weleerwaarde

SWO Stigting vir Wetenskapsontwikkeling

 

T

 

t metrieke ton

t. teelepel; tarra; teen; tempo; ton; tyd

T absoluut temperatuur; tera- (voorvoegsel wat ’n faktor van 10¹² aandui, uit die Grieks "teras", wat monster beteken); tesla (eenheid van magnetiese stroomdigtheid, genoem na Nikola Tesla)

Ta simbool vir tantaal (element)

taalk. taalkunde; taalkundig, taalkundige

taaln. taalnaam

taalw. taalwetenskap; taalwetenskaplik, taalwetenskaplike

tab. tabel

taf. tafel

tan tangens

tandh. tandheelkunde; tandheelkundig, tandheelkundige

t.a.p. ter aangehaalde plaatse

t.a.r. (ook TAR) teen alle risiko

t.a.v. ten aansien van

tb. titelbladsy

Tb simbool vir terbium (element)

TB tuberkulose

TBM tussenafstand- ballistiese missiel

t.b.v. ten bate van; ten behoewe van; ter beskikking van;  ter bevordering van

TBVC Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei (destyds)

Tc simbool vir tegnesium (element)

t.d. tot die

t.d.e. te dien einde

TDK Tegniese Dienskorps

Te simbool vir telluur (element)

teenst. teenstelling

teenw. teenwoordig, teenwoordige

teenw.dw. teenwoordige deelwoord

teenw.t. teenwoordige tyd

tegn. tegniek; tegnies, tegniese; tegnikus

tegnol. tegnologie; tegnologies, tegnologiese; tegnoloog

tek. tekening

tekstielk. tekstielkunde; tekstielkundig, tekstielkundige

tel. telefoon

tel.ad. telegrafiese adres; telegramadres

telef. telefonie; telefonies, telefoniese

telegr. telegrafie; telegrafies, telegrafiese; telegram

telekom. telekommunikasie

telw. telwoord

t.e.m. (ook t.m.) tot en met

temp. temperatuur

ten. tenoor

teol. teologie; teologies, teologiese

terminol. terminologie; terminologies, terminologiese
termodin. termodinamika; termodinamies,  termodinamiese

tes. tesourier; tesouriere; tesourie

Tess. Tessalonisense (Briewe aan die Tessalonisense, in die Bybel)

TFS totale fertiliteitsyfer

TG transformasionele grammatika

TGG transformasioneel-generatiewe grammatika

t.g.t. te(r) geleëner of te(r) gelegener tyd

t.g.v. ten gevolge van; ten gunste van; ter geleentheid van

Th simbool vir torium (element)

Th.B. (ook ThB of Theol.B. of TheolB) Theologiae Bacca­laureus

Th.D. (ook THD of Theol.D. of TheolD) Theologiae Doctor

Thos. Thomas

THz terahertz

Ti simbool vir titaan (element)

Tim. Timoteus (Briewe aan Timoteus, in die Bybel)

Tit. Titus (Brief aan Titus, in die Bybel)

TJ terajoule

TK Taalkommissie

TKKP Tussenprovinsiale Koördinerende Komitee insake Padverkeer

TKW temperatuurkoëffisiënt van weerstand

t.l. ten laaste

Tl simbool vir tallium (element)

t.m. (ook t.e.m.) tot en met

Tm simbool vir tulium (element)

TM taakmag

tn. toon (in musiek)

t.n.k. (ook TNK) tot nadere kennisgewing

TNT trinitrotolueen (plofstof)

t.o. teenoor

TO telegrafiese oorplasing

toej. toejuiging

toek. toekomend, toekomende
toest. toestemming

TOI tussenowerheidsinstelling

TOO tussenowerheidsorganisasie

t.o.v. ten opsigte van

t.p. ter perse

tr. transitief, transitiewe

Tr. Transkei; Transkeis, Transkeise

trig. trigonometrie; trigonometries, trigonometriese

trs. transponeer

ts. tersaaklik, tersaaklike

t.s. ter sake; ter see

TS trompsnelheid

TSA Technikon Suid-Afrika; Tennis Suid-Afrika; Terminologievereniging van Suid-Afrika

Tsjeg. Tsjeggies; Tsjeggiese; Tsjeggië

tsmh. toesluitmotorhuis, toesluitmotorhuise

TSP Teologiese Skool Potchefstroom

t.s.t. te syner tyd

t.s.v. ten spyte van

Tsw. Tswana (die taal)

 t.t. totus tuus (geheel die uwe)

TT tegniese tekene

TUH tegniese uitklophou (in boks)

tuinb. tuinbou

TV televisie

TVD tegniese voorraaddepot

t.v.k. (ook TVK) tot verdere kennisgewing

TVK televisiekamer

TVSA Tandheelkundige Vereniging van Suid-Afrika

tw. tussenwerpsel

t.w. te wete

TW terawatt

t.w.v. ter waarde van; ter wille van
    

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad