ín Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ín klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


 

Afdeling 6 [ U ó Z ]

 

U

  

u. uur

u.d. uit druk

U simbool vir uraan (element)

UDF United Democratie Front

UDM United Democratic Movement

U dw. U dienswillige

UDW Universiteit van Durban-Westville

U dw.dnr. U dienswillige dienaar

U Ed. U Edele

UFH Universiteit van Fort Hare

UH uitklophou (in boks)

UHF ultrahoŽ frekwensie

UHT ultrahoŽ temperatuur

u.i. ut infra (soos hieronder)

uitbr. uitbreiding

uitdr. uitdrukking

uitg. uitgawe; uitgewer

uitgeh. uitgehardloop (in krieket)

uits. uitsondering

uitspr. uitspraak

UK Universiteit van Kaapstad; uitsettingskoŽffisiŽnt; uitvoerende komitee

UKOR (ook Ukor) Uraanverrykingskorporasie
ult. ultimo (laaslede)

UN Universiteit van Natal

UNESCO (ook Unesco) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie)

UNICEF (ook Unicef) United Nations Childrenís Fund (Verenigde Nasies se Kinderfonds)

UNIN Universiteit van die Noorde

UNISA (ook Unisa) Universiteit van Suid-Afrika

UNITA (ook Unita) Uniao Nacional para a IndependÍncia Total de Angola (Angolese bevrydingsbeweging, kyk ook by MPLA)

univ. universiteit; universitÍr, universitÍre; universeel, universele

UNW (ook UNIWES of Uniwes) Universiteit van Noordwes

U.O.D. (ook UOD) Universiteitsonderwysdiploma

U.O.L.M. (ook UOLM) Universiteit van Suid-Afrika se Onderwyslisensiaat in Musiek

UOR uitvoerende oorgangsraad

UOVS  Universiteit van die Oranje-Vrystaat, tans Universiteit van die Vrystaat (kyk by UVS)

UP Universiteit van Pretoria

UPE Universiteit van Port Elizabeth

UR uitvoerende raad

u.s. ut supra (soos hierbo)

US Universiteit van Stellenbosch

USSR Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (destyds)

U.V.L.M. (ook UVLM) Universiteit van Suid-Afrika se Voordraerslisensiaat in Musiek

UVS Universiteit van die Vrystaat

UVSA Uitgewersvereniging van Suid-Afrika

UW (ook Wits) Universiteit van die Witwatersrand

UWK Universiteit van Wes-Kaapland

UZ (ook UNIZUL of Unizul) Universiteit van Zoeloeland

  

V

   

v. van; vir;  vertrek; vide (kyk)

v. (ook vr.) vroulik, vroulike
v. (ook vs.) vers; versus (teen)

v. (ook gev.) gevang (in krieket)

v. (ook verb.) verbum (werkwoord)

v. (ook vert.) vertrek

V Romeinse 5; volt; simbool vir vanadium (element)

v.a.a. (ook VAA) vry van alle awery

v.a.b. (ook VAB) vry aan boord

v.adm. vise-admiraal

vakt. vaktaal; vakterm

val. valuta

valsk. valskerm
vand. vandaar

var. variŽteit

VAR Verenigde Arabiese Republiek

VAT Voorbereidende Afrikaanse Taaleksamen

v.a.w. (ook VAW) vry aan wal

v.b. van bo

vb. voorbeeld

vb. (ook VB) vragbrief

v.b.b. volgens bygaande brief

VBO Vereniging vir die Beskerming van die Omgewing

VBR Verdedigingsbevelsraad

v.c. verbi causa (byvoorbeeld)

v.C. voor Christus

VC Victoria Cross

v.d. van die

vdg. vaandrig

VDH Vaaldriehoek; Vaaldriehoeks, Vaaldriehoekse

VDM Verbi Dei Minister; Verbi Divini Minister (bedienaar van die goddelike woord)

V.D.O. (ook VDO) Verdere Diploma in Onderwys

vdr. vader (genealogie)

V.d.S. Van die Skrywer

VDS verhandelbare depositosertifikaat

veearts. veeartsenykunde; veeartsenykundig, veeartsenykundige

veek. veekunde; veekundig, veekundige

VEESA Vereniging van Eiendomseienaars van Suid-Afrika

veet. veeteelt

veggenl. veggeneraal

veldm. veldmaarskalk

Ven. Venda

v. en b. (ook gev. en geb.) gevang en geboul (in krieket)

ver. vereniging

verafr. verafrikaansing; verafrikaans, verafrikaanste

verb. verbuiging; verbinding

verb. (ook v.) verbum (werkwoord)

verbet. verbeter; verbetering

verd. verdieping

verg. vergadering; vergoeding; vergroting; vergrotend, vergrotende

vergr.tr. vergrotende trap

verk. verkort

verl. verlede; verlenging

verl.dw. verlede deelwoord

verlosk. verloskunde; verloskundig, verloskundige

verl.t. verlede tyd

veroud. verouderd, verouderde

verpl. 1. verpleegkunde; verpleegkundig, verpleegkundige; verplig, verpligte

versam. versamelaar; versameling

versk. verskillend, verskillende; verskuldig, verskuldigde

verspr. verspreiding

vert. verteenwoordig; verteenwoordigend, verteenwoordigende; verteenwoordiging; verteller; vertelling; vertaal, vertaalde; vertaalster; vertaler; vertaling

vert. (ook v.) vertrek
verv. vervolg; vervoeging

verw. verwysing; verweerder; verwerking; verwerk; verwerker

VETSA Vereniging van Tafelrondes in Suidelike Afrika

VFP Vryheidsfront Plus

v.g. verbi gratia (ter wille van die woord)

VGK Verenigde Gereformeerde Kerk; vaste gesamentlike komitee

VGKSA Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika

vgl. vergelyk

VGU Vrouegholfunie

vgw. (ook voegw.) voegwoord

vh. voorheen

VHJ voor die huidige jaartelling

VHK Verdedigingshoofkwartier

v.h.t.h. van huis tot huis

VIG vermis in geveg

VIGS (ook vigs) verworwe immuniteitsgebreksindroom

VIS Vervoerinligtingstelsel

visk. viskunde; viskundig, viskundige

vk. vierkant, vierkante; vierkantig, vierkantige; veldkornet

VK Verenigde Koninkryk; visekanselier; visekonsul

VKK Verenigde Kamers van Koophandel

VKO videokassetopnemer
VKP Volkskongresparty

VKRSA Verenigde Krieketraad van Suid-Afrika

vkw. verkleinwoord

v.l. verkeerde letter(beeld)

vl. vlak; vloeistof;  vloer

Vl. Vlaandere; Vlaams; Vlaamse

vlg. volgende

vlgs. volgens

v.l.n.r. van links na regs

VLO Voedsel- en Landbou-Organisasie

vloz. vloeistofonza

v.l.s. (ook VLS) vry langs skip

VLU Vroue-Landbou-unie

VLV Vroue-Landbouvereniging

v/m (ook v.p.m). voet per minuut

vm. voormiddag

vm. (ook VM) volmaan

VMB verenigde munisipale bestuur

VN Verenigde Nasies

VNHKV Verenigde Nasies se HoŽkommissariaat vir Vlugtelinge

VNS Vereenvoudigde Nederlandse Spelling

vnw. voornaamwoord; voornaamwoordelik, voornaamwoordelike

v.o. van onder

vob. (ook VOB) vragontvangsbewys

VOC Generale Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oostindische Com≠pagnie

voegw. (ook vgw.) voegwoord

voŽlk. voŽlkunde; voŽlkundig, voŽlkundige

v.o.g. (ook VOG) vry op goederewa

vok. vokaal; vokatief, vokatiewe

v.o.k. (ook VOK) vry op kaai

vol. volume

volkek. volkekunde; volkekundig, volkekundige

volksetim. volksetimologie; volksetimologies, volksetimologiese

volksk. volkskunde; volkskundig, volkskundige

volm. volmaak, volmaakte

volt. voltooid, voltooide

volt.dw. voltooide deelwoord

volt.teenw.t. voltooid teenwoordige tyd

volt.verl.t. voltooid verlede tyd

voors. voorsitter;  voorsitster

voors. (ook vs.) voorsetsel

voorv. (ook vv.) voorvoegsel

voorw. voorwerp; voorwoord

v.o.s. (ook VOS) vry op spoor; vry op skip; vrye ondernemingsone

VOSB Vereniging van Openbare Skakelbeamptes

vp. (ook VP) vriespunt

VP visepresident

VPA Vrystaatse Provinsiale Administrasie

VPG vloeibare petroleumgas

VPI verbruikersprysindeks

VPK veldposkantoor

vpl. vuurpyl

v.p.m. (ook v/m) voet per minuut

VPO Vereniging van Prokureursordes

vr. vader (kerklike titel)

vr. (ook v.) vroulik, vroulike

Vr. Vrydag

VR verkoopsrekening; vrederegter

VRASA Vereniging van Reisagentskappe van Suider-Afrika

VRC Volksrepubliek China

VRD Van Riebeeck-dekorasie

VRI Vereniging van Raadgewende In≠genieurs

VRM Van Riebeeck-medalje

v.r.n.l. van regs na links

VRUK Vrystaatse Raad vir die Uitvoerende Kunste

VRV Van Riebeeck-Vereniging

vs. (ook v.) vers; versus (teen)

vs. (ook voors.) voorsetsel
VS verkoopstaat; voorsetselstuk

VSA Verenigde State van Amerika; Vereniging van Staatsamptenare

VSB Vroue-Sendingbond
v.sers. vlugsersant

v.s.o. (ook VSO) verskeper se sertifikaat van ontvangs

VSO vlootskakeloffisier

VSR verteenwoordigende studenteraad; Volkstaatraad

vt. voet

VT verwys na trekker

vulg. vulgÍr, vulgÍre

Vulg. Vulgaat (Latynse Bybelvertaling van Hieronymus, die offisiŽle vertaling in die Rooms-Katolieke Kerk)

v.u.s. (ook VUS) vry uit skip

vv. (ook voorv.) voorvoegsel

vv. (ook VV) vragvry, vragvrye

v.v. vice versa (omgekeerd);  viva voce (mondelings)

VV visevoorsitter; visevoorsitster

v.v.b. (ook VVB)  vry van beskadiging

VVB Vereniging vir die Vrye Boek

vvm. volvloermat, volvloermattte

VVO vertraagde verstandelike ontwikke≠ling; Verenigde Volke-Organisasie (vandag eerder die Verenigde Nasies genoemókyk by VN)

VVV vreemde vlieŽnde voorwerp

VW vroeŽ waarskuwing

VWA vierwielaandrywing; voorwielaandrywing

VWGSA Vereniging van Wetsgenootskappe van Suid-Afrika

   

W

  

w. week

W watt; simbool vir wolfram [tungsten] (element)

W. wes; weste; westelik, westelike; wissel

W.Afr. Wes-Afrika; Wes-Afrikaans, Wes-Afrikaanse

WAR Wetenskaplike Adviesraad

wask. waskamer

WASP Wit Angel-Saksiese Protestant

WAT Woordeboek van die Afrikaanse Taal

WAV Wet op Arbeidsverhoudinge

Wb weber

WB wissel betaalbaar
WBGK Wereldbond van Gereformeerde Kerke

wbl. weekblad

WBR WÍreldboksraad

WBV WÍreldboksvereniging

WC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Wes-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ín internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-WC

wd. woord

WD Woltemadekruis vir Dapperheid: Goud

wdb. woordeboek

WDS Woltemadekruis vir Dapperheid: Silwer

wed. weduwee

W.Ed. Weledele

wederk. wederkerend, wederkerende

W.Ed.Hr. Weledele Heer

weerk. weerkunde; weerkundig, weerkundige

W.Eerw. Weleerwaarde

W.Eerw.Hr. Weleerwaarde Heer

wetb. wetboek

W.Eur. Wes-Europa; Wes-Europees, Wes-Europese

wew. wewenaar

w.g. was geteken; weinig gebruiklik, weinig gebruiklike

W.Germ. Wes-Germaans; Wes-Germaanse

w.g.k. (ook WGK) wortel van die gemiddel≠de kwadraat

WGO WÍreldgesondheidsorganisasie

WI Wes-IndiŽ; Wes-Indies, Wes-Indiese; wissel vir invordering

wisk. wiskunde; wiskundig, wiskundige

wk. wisselkoers

wk. (ook WK) waterkloset

w.k.w. warm en koue water

WL westerlengte

w/m (ook w.p.m.) woorde per minuut

wmn. (ook wrn.) weerman

WMO WÍreld Meteorologiese Organisasie

wnd. waarnemend, waarnemende

W.NFrk. Wes-Nederfrankies; Wes-Nederfrankiese

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad

WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal

WNW wesnoordwes; wesnoordwestelik, wesnoordwestelike

wo. waaronder

w.o. wissel om

Wo. Woensdag

WO WÍreldoorlog; wyn van oorsprong

WOS wyn van oorsprong superieur

w.p.m. (ook w/m) woorde per minuut

WPU WÍreldposunie

WR waarnemende regter; wetgewende raad

WRK Wereldraad van Kerke

wrn. (ook wmn.) weerman

ws. woonstel

ws. (ook WS) wisselstroom

WS werkwoordstuk

wsk. waarskynlik, waarskynlike

WSR Wyn- en Spiritusraad

wv. wisselvorm

WV Wetgewende Vergadering; woordverwerker

WVF Werkloosheidversekeringsfonds

WVK Waarheids-en-Versoeningskommissie

ww. werkwoord; werkwoordelik, werkwoordelike

WWF Worldwide Fund for Nature (WÍreldwye Fonds vir die Natuur)

WWW (ook www) wÍreldwye web

wynk. wynkunde; wynkundig, wynkundige

wysb. wysbegeerte

wysg. wysgerig, wysgerige

  

X

  

X Romeinse 10

Xe simbool vir xenon (element)

Xh. Xhosa (die taal)

  
     

 

 
 
Y

   

Y simbool vir yttrium (element)

Yb simbool vir ytterbium (element)

YMCA Young Menís Christian Association

YSKOR (ook Yskor) Suid-Afrikaanse Yster en Staal IndustriŽle Korporasie Beperk

YWCA Young Womenís Christian Association
 

    

Z

   

Z  Zoeloe, ook Zulu (die taal); Romeinse 2 000

Zam. ZambiŽ; Zambies, Zambiese

ZAR Zuid-Afrikaansche Republiek

ZCC Zion Christian Church

Zim. Zimbabwe; Zimbabwies, Zimbabwiese

Zn simbool vir sink (element)

Zr simbool vir sirkonium (element)

     

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A ó D 

Afd. 2
E ó H 

Afd. 3
I ó L 

Afd. 4
M ó P 

Afd. 5
Q ó T 

Afd. 6
U ó Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad