8000 plus
Bevat hierdie omvattende woordelys die 8174 mees gebruikte woorde in Afrikaans?


DIE Afrikaanse woordelys wat ondertoe op hierdie bladsy as 'n teks-item ("txt file") oopgemaak kan word, is gegrond op 'n enigsins onafgewerkte lys van 12.000 Nederlandse woorde. Die Nederlandse lys is blykbaar lukraak saamgestel en bevat letterlik honderde herhalings. Diť is in ons verwerking geskrap. Woorde wat blykbaar in Nederlands algemeen is, maar duidelik in Afrikaans 'n lae verbruiksfrekwensie het, is ook uitgehaal. Daarbenewens is honderde Afrikaanse woorde wat hier te lande vry algemeen voorkom, tot die lys toegevoeg. Die Nederlandse en Suid-Afrikaanse milieu verskil immers aanmerklik.

Alle woorde is daarna, danksy vandag se rekenaartegnologie, netjies alfabeties gerangskik.

Uiteindelik bevat die lys onses insiens ten minste grotendeels die kern van standaard-Afrikaans op 'n semi-formele gebruiksvlak soos ons dit in die koerante en in die meer stemmige sosiale omgang sal vind.

Die waarnemer sal dadelik opmerk dat 'n menigte meervoude en verboŽ vorms naas die lemmas in die lys opgeneem is. In so 'n frekwensielys is dit uiteraard nodig. Elke verbuiging of meervoud moet tog as 'n alleenstaande woord beskou word.

In enkele gevalle verskyn selfs net die meervoudsvorm (bv. riglyne) of slegs die verbuiging (bv. die adjektief militÍre), omdat die woorde waarvan hulle afgelei is, volgens ons eie waarnemings veel minder in die taal voorkom as die afleidings.

Waar meervoude willekeurig met -s of -e gevorm mag word, het ons in die meeste gevalle die s-uitgang verkies (bv. proefnemings i.p.v. proefneminge), aangesien e-uitgange in moderne Afrikaans dikwels as te plegtig beskou word.

Let ook asseblief daarop dat lemmas en hul verbuigings of meervoude, vanweŽ die streng alfabetiese volgorde, dikwels ver van mekaar op die lys kan staan (soos bv. by mot en motte).

Ons lys pretendeer hoegenaamd nie om honderd persent wetenskaplik te wees nie. Dit is trouens onmoontlik om so iets op eie houtjie saam te stel, aangesien elke taalgebruiker anders sal voel oor presies hoe algemeen baie woorde in sy taal voorkom.

Leerders kan die bestaande lys op hul drukkers uitdruk en dan

  • woorde toevoeg wat hulle self baie gebruik, maar wat nie daar voorkom nie;
  • woorde op die lys aandui wat hulle nooit self gebruik nie;
  • woorde op die lys aandui wat hulle glad nie ken nie.

Afrikaans bo!

Klik nou hier vir die woordelys


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad


  (c) Mieliestronk.com