’n Ster-aanbieding van Mieliestronk.com  

Die omvattende Mieliestronk-lys van
sekere erkende simbole en kodes en

erkende afkortings
(met ’n klompie nuwes)

Klik op skakel vir die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


 

Afdeling 1 [ A — D ]

VOORAF: Met die oorgang van Suid-Afrika na ’n nie-rassige demokrasie—en die onmiskenbare neiging tot verengelsing op verskillende terreine—het die gebruik van Afrikaans veral op amptelike en formele gebied verskraal. Waar nuwe instansies voorheen telkens ook Afrikaanse name en afkortings sou gekry het, word in die huidige bedeling dikwels slegs met die Engelse name en afkortings volstaan. In ons lys het ons sekere van die laasgenoemde plek-plek gevoeg by bestaande lyste van erkende Afrikaanse afkortings, omdat die tendens tot anglisering ongelukkig nie geïgnoreer kan word nie. Ook baie Afrikaanstaliges sal immers wil weet waarvoor byvoorbeeld die akroniem SALT nou eintlik staan—die naam van die groot nuwe teleskoop by Sutherland.

Ter wille van hul historiese belang is heelparty verouderde afkortings egter ook in ons lys behou. Mieliestronk.com ontvang nietemin graag bydraes oor die afkortings vir die name van groot nuwe instansies sodat ons dit kan bygevoeg.

Die jongste afkortingslys, asook die voorlaaste een, van die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns is deur ons as grondslag gebruik, maar beslis nie presies nagevolg nie. Verskillende verklarings vir dieselfde afkorting is byvoorbeeld meermale eerder volgens hul waarskynlike gebruiksfrekwensies gerangskik as alfabeties. Wat onses insiens moontlik die algemeenste verklarings is, is dus in baie gevalle (maar tog ook nie oral nie) eerste geplaas.

Ons lys is omvattend, maar geen lys van hierdie aard kan natuurlik ooit "volledig" wees nie. Daarvoor is ’n lewende taal soos Afrikaans doodeenvoudig aan te veel invloede, strome, verouderings en vernuwings onderhewig.

VRYWARING: Sorg is aan die dag gelê om foute uit ons lys te weer, maar die samestelling was ’n groot taak vir ’n webwerf met beperkte mannekrag , en die gebruiker sal besef dat glipse menslikerwys kon ingesluip het. Regtens moet Mieliestronk.com dit dus pertinent hier stel dat ons nie verantwoordelik gehou kan word vir enige verlies, skade, benadeling of geldelike uitgawe wat kan volg uit enige gebruik van of staatmakery op die inligting wat met hierdie diens verskaf word nie en dat ons nie die eksaktheid, akkuraatheid en volledigheid van die verstrekte inligting waarborg nie. 

A

a. aan; annum
a. (ook art.) artikel
A ampère
Å ångström
A1, A2, A3, ens. Kodes ter aanduiding van papiergrootte
a.a. afskrif aan, afskrifte aan
AA Automobiel-Assosiasie; Alkoholiste Anoniem; aftree-annuïteit
AAK Algemene Armesorgkommissie
aanb. aanbod
aand. aandeel
aanget. aangeteken, aangetekende
aanh. aanhaling; aanhangsel
aank. aankoms
aanm. aanmerking
aansl. aansluitend, aansluitende; aansluiting
aant. aantekening; aantonend, aantonende
aanvr. aanvraag
aanw. aanwysing; aanwysend, aanwysende; aanwyser
aanw.vnw. aanwysende voornaamwoord
aardk. aardkunde; aardkundig, aardkundige
aardr. aardrykskunde; aardrykskundig, aardrykskundige
a.asb. (ook antw.asb.) antwoord asseblief
ab. afgebring
a.b. aan boord
AB afleweringsbrief; Algemeenbeskaafd, Algemeenbeskaafde
ABASA Engelse akroniem vir Vereniging vir die Bevordering van Swart Rekenmeesters in Suid-Afrika
ABC  (ook abc)  alfabet
abl. ablatief
ABM antiballistiese missiel
ABO Anglo-Boereoorlog
abs. absoluut, absolute
ABSA (ook Absa) Amalgameerde Banke van Suid-Afrika
abstr. abstrak, abstrakte
ABV afstandbeheerde voertuig; afstandbeheerde vliegtuig
Ac simbool vir aktinium (element)
AC Anno Christi (van die Christelike tydrekening, in die jaar van Christus)
ACDP African Christian Democratic Party
ACVV Afrikaanse Christelike Vrouevereniging
a.d. aan die; a dato (vanaf datum); ante diem (voor die dag)
ad. adagio (stadig, sag, bedaard, in musiek)

AD Anno Domini (in die jaar van ons Here, dieselfde as n.C.)
AD (ook adj.dir.) adjunkdirekteur
adb. adelbors
ADC aide de camp, ook aide-de-camp (persoonlike adjudant van ’n hoë offisier of vorstelike persoon)
ADG adjunk-direkteur-generaal
a.d.h.v. aan die hand van
ad inf. ad infinitum (tot in die oneindige)
adj. adjektief; adjektiwies, adjektiwiese
adj.dir. (ook AD) adjunkdirekteur
adj.min. adjunkminister
adjt. adjudant
ad lib. ad libitum (na goedvinding)
ad loc. ad locum (op die aangehaalde plek)
adm. admiraal
admin. administrasie; administratief, administratiewe
adv. advokaat; advies; adverbium; adverbiaal,  adverbiale
ad val. ad valorem (volgens waarde)
advis. adviseur
advt. advertensie; adverteerder
AE astronomiese eenheid
aet. aetis (in die ouderdom van, oud)
afb. afbeelding
afd. afdeling
afdb. afdelingsbestuur
aff. affiks
afh. afhanklik, afhanklike
afk. afkorting
afl. aflewering; afleiding
AFP Agence France-Presse (persagentskap gesetel in Frankryk)
Afr. Afrikaans (die taal); Afrika; Afrikaans, Afrikaanse (van of uit Afrika)
Afr. en Ndl. Afrikaans en Nederlands
afs. afsender
Ag simbool vir silwer (element)
AG adjudant-generaal; advokaat-generaal; administrateur-generaal;
agb. agbare
AGS Apostoliese Geloofsending
agterv. (ook av.) agtervoegsel
a.g.v. as gevolg van
AHI Afrikaanse Handelsinstituut
a.i. ad interim (waarnemend; vir die tussentyd)
AIO Agentskap vir Internasionale Ontwikkeling
AJV algemene jaarvergadering
akad. akademies, akademiese
Akad. Akademie
akk. akkusatief
akku. akkumulator
aks. akseptasie; aksepteer
al. alias (anders, met die ander naam); alinea (nuwe reël in drukwerk, deel wat met ’n nuwe reël begin)
Al simbool vir aluminium (element)
alg. algemeen, algemene; algebra; algebraïes, algebraïese
allo. allegro (vinnig, vrolik, lewendig in musiek)
ALV Afrikaanse Letterkundevereniging
alm. alarm
alv. alveolêr, alveolêre
ALW algemene literatuurwetenskap
Am simbool vir amerikium (element)
Am. Amos (Bybelboek)
AM amplitudemodulasie
AMDG ad majorem Dei gloriam (vir die groter glorie van God)
Amer. Amerika; Amerikaans, Amerikaanse
ammu. ammunisie
AMV afwesig met verlof
anal. analise; analogie
anat. anatomie; anatomies, anatomiese
ANC African National Congress
and. andante (gematig, langsaam in musiek)
Angl. Anglikaans, Anglikaanse
Angl. (ook angl.) Anglisisme; Anglisisties, Anglisistiese (of anglisisme; anglisisties, anglisisties)
anon. anoniem, anonieme
anorg. anorganies, anorganiese
ant. antoniem; antonimies, antonimiese
antropol. antropologie; antropologies, antropologiese
antw. antwoord
antw.bet. antwoord betaal, antwoord betaalde
ao. (ook AO) adjudant-offisier
Ao. anno (in die jaar)
AOTH Algemene Ooreenkoms oor Tariewe en Handel
AP Associated Press (’n internasionale persagentskap)
APK Afrikaanse Protestantse Kerk
app. appellant
appl. applous; applikant; applikasie
Apr. April
aq. aqua (water)
Ar simbool vir argon (element)
AR appèlregter
Arab. Arabië; Arabies; Arabiese
aragnol. aragnologie; aragnologies, aragnologiese
Aram. Aramees, Aramese
arb. arbeid; arbeider
arg. argaïsme; argaïes, argaïese; argaïsties, argaïstiese
Arg. Argentinië; Argentyns, Argentynse
argeol. argeologie; argeologies, argeologiese
argit. argitektuur; argitektonies, argitektoniese
Arm. Armenië; Armeens, Armeense, Armenies, Armeniese
art. artikel; artillerie
as attosekonde
as. aanstaande
As simbool vir arseen (element)
As. Angel-Saksies, Angel-Saksiese
ASA Atletiek Suid-Afrika
asb. asseblief
ASB Afrikaanse Studentebond
ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikaanse standaardkode vir die uitruiling van inligting)
ASK Algemene Sendingkommissie; Algemene Sinodale Kommissie
ass. assessor; assosiaat
Ass. Assirië; Assiries; Assiriese
asst. assistent
asst.sekr. assistentsekretaris
assur. assuransie
AST Atlantiese Standaardtyd
astrol. astrologie; astrologies, astrologiese
astron. astronomie; astronomies, astronomiese
a.s.v. (ook ASV) alle soorte vrag
ASV afwesig sonder verlof
At simbool vir astaat (element)
ATA Afrikaanse Taalatlas
ATKV Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
atl. atletiek
atm. atmosfeer (waar verwys word na die gasomhulsel om die aarde); atmosferies, atmosferiese
attr. attributief, attributiewe
ATW algemene taalwetenskap
Au simbool vir goud (element)
AU Afrika-unie (voorheen die OAE of Organisasie vir Afrika-eenheid)
Aug.
Augustus
Austr. Australië; Australies, Australiese
av. (ook agterv.) agtervoegsel
AVB algemene verkoopbelasting
avdp. avoirdupois (handelsgewig, Franse woord uitgespreek awoeaarduupwa)
a.w. aangehaalde werk
AWA agterwielaandrywing; alwielaandrywing
AWB Afrikaner-Weerstandsbeweging
AWS Afrikaanse woordelys en spelreëls
AZAPO (ook Azapo) Azanian People’s Organisation

B

b. baie; breedte
b. (ook geb.) geboul (in krieket)
b. (ook bn.) biljoen
B bel (eenheid van geluid); simbool vir boor (element)
B. (ook B) Baccalaureus (laagste akademiese graad aan SA, Amerikaanse en Britse universiteite)
Ba simbool vir barium (element)
BA bankaksep, bankaksepte
B.A. (ook BA) Baccalaureus Artium
badk. badkamer, badkamers
B.Admin. (ook BAmin) Baccalaureus Administrationis
B.A.(Ed.) ( ook BA(Ed) ) Baccalaureus Artium (Educationis)
B.Agric. (ook BAgric) Baccalaureus Agriculturae
B.A.Hons. ( ook BAHons of B.A.(Hons.) of BA(Hons) ) Baccalaureus Artium Honores
bakteriol. bakteriologie; bakteriologies, bakteriologiese
bal. balans
bar. bariton; barometer; barometries, barometriese
B.Arch. (ook BArch) Baccalaureus Architecturae
B.Art. et Scien. (ook BArt. et Scien) Baccalaureus Artium et Scientiae
B.A.Soc. (ook BASoc) Baccalaureus Artium Societatis
B.A.(Soc.Sc.) ( ook BA(Soc Sc) ) Baccalaureus Artium (Socialis Scientiae)
batt. (ook bty.) battery
BAV buitengewone algemene vergadering
bb. bankbiljet
BB burgerlike beskerming; binnelandse beveiliging; betalingsbalans
b.b.a. (ook BBA) betaling by aflewering
BBB bruto binnelandse besteding
BBC British Broadcasting Corporation (Britse uitsaaikorporasie)
BBBG Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
B.Bibl. (ook BBibl) Baccalaureus Bibliothecologiae
BBP baie belangrike persoon; bruto binnelandse produk
B.Ch.D. (ook BChD) Baccalaureus Chirurgiae Dentium
B.Com. (ook Bcom) Baccalaureus Commercii
B.Compt. (ook BCompt) Baccalaureus Computationis
B.Cur. (ook BCur) Baccalaureus Curationis
b.d. by die
bd. boulevard
B.D. (ook BD) Baccalaureus Divinitatis
BD besturende direkteur; bloeddruk
bde. brigade
B.Diac. (ook BDiac) Baccalaureus Diaconiologiae
bdr. bombardier
B.Dram. (ook BDram) Baccalaureus in die Drama
Be simbool vir berillium (element)
B.Econ. (ook BEcon) Baccalaureus Economiae
B.Ed. (ook BEd) Baccalaureus Educationis
B.Ed.Ph. (ook BEdPh) Baccalaureus Educationis Physicae
bedr. bedrag; bedryf; bedrywend, bedrywende
beeldh. beeldhoukuns
beh. behorende
Belg. België; Belgies, Belgiese
B. en A. besigheidsbestuur en -administrasie
bep. bepaling; bepaald, bepaalde
bep.lw. bepaalde lidwoord
Ber.Ps. Berymde Psalm
bes. besonder, besondere; besending; besitlik, besitlike
BeS bevare seeman
besk. beskuldigde
best. bestelling; bestuur; besturende; bestaande
bes.vnw. besitlike voornaamwoord
bet. betaal, betaalde; betekenis; beteken

betr. betrekking; betreklik, betreklike
betr.vnw. betreklike voornaamwoord
bev. bevolking; bevelvoerder
bew. bewaarder; bewerking; bewerker
BFW behoudens foute en weglatings
bg. bogenoemde
b.g. beurt gesluit (in krieket)
BG bevelvoerende generaal
BGS besturende gesondheidsorg
BGSA Bybelgenootskap van Suid-Afrika
BH Buro vir Heraldiek
BHF baie hoë frekwensie
B.Huish. (ook Bhuish) Baccalaureus in die Huishoudkunde
Bi simbool vir bismut (element)
bibl. biblioteek; biblioteekkunde
B.Ing. (ook BIng) Baccalaureus Ingeneriae
biochem. biochemie; biochemies, biochemiese
biofis. biofisika; biofisies, biofisiese
biol. biologie; biologies, biologiese
B.Jur. (ook BJur of B.Juris of BJuris) Baccalaureus Juris
bk. boek; bank
b.k. bokas
Bk simbool vir berkelium (element)
BK beslote korporasie; beeldende kunste; Baptistekerk; belydende kring
b.kw. buitekwartier, buitekwartiere
bl. bladsy
B.L.C. (ook BLC) Baccalaureus Legis Communis
BLF baie lae frekwensie
B.Litt. (ook BLitt) Baccalaureus Litterarum
BLO Burgerlike Lugvaartowerheid
bls. balansstaat
BM  Breë Moderatuur; Burgermag
B.M. (ook BM) Baccalaureus Medicinae
B.Mil. (ook BMil) Baccalaureus Militaris
bmn. bootsman
BMT bus en minibustaxi
B.Mus. (ook BMus)  Baccalaureus Musicae
BMX
bicycle motocross
bn.
bataljon
bn. (ook b.) biljoen
b.n. by name
BNI bruto nasionale inkomste; Brandstofnavorsingsinstituut
BNP bruto nasionale produk
b.nw. byvoeglike naamwoord
b.o. blaai om; bed en ontbyt
BO bevelvoerende offisier
bod. bodemkunde
boekb. boekbindery
boekdr. boekdrukkuns
boekh. boekhou; boekhouding; boekhandel
B.Optom. (ook BOptom) Baccalaureus Optometriae
bosb. bosbou
bot. botanie; botanies, botaniese
Bot. Botswana
bouk. boukunde; boukundig, boukundige
bourek. (ook BR) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige
B.Paed.
(ook BPaed) Baccalaureus Paedagogiae
B.Pharm. (ook BPharm) Baccalaureus Pharmaciae
Bpk. Beperk
BPO bevelposoffisier
B.Proc. (ook BProc) Baccalaureus Procurationis
br. breedte; breedtegraad; broer; broeder
Br simbool vir broom (element)
Br. Brits, Britse
BR (ook bourek.) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige
B.Rad. (ook BRad) Baccalaureus in Radiografie
Bras. Brasilië; Brasiliaans, Brasiliaanse
brig. brigadier; brigade
brig.genl. brigadiergeneraal
br. in X broeder in Christus
Brit. Brittanje
bro. (ook bt.) bruto
bs. baasseeman
bs. (ook bst.) bostaande
b.s. bo seespieël
BSA Besigheid Suid-Afrika
BSAHB behalwe soos anders hierin bepaal
BSB biologiese suurstofbehoefte
B.Sc. (ook BSc) Baccalaureus Scientiae
B.Sc.Agric. (ook BScAgric) Baccalaureus Scientiae Agriculturae
B.S. en S. (ook BS en S) Baccalaureus in Stads- en Streekbeplanning
B.Soc.Sc. (ook BSocSc) Baccalaureus Societatis Scientiae
BSS Britse standaardspesifikasie
bst. (ook bs.) bostaande
BSW buitesintuiglike waarneming
bt. (ook bro.) bruto
Bt. Baronet
BTE Britse termiese eenheid
B.Th. (ook BTh of B.Theol. of BTheol) Baccalaureus Theologiae
BTW belasting op toegevoegde waarde
bty. (ook batt.) battery
burg. burgemeester; burgemeesteres
BUVO Buro vir Universiteits- en Voortgesette Onderwys
bv. byvoorbeeld
BV Bevelsvoertuig
BVK bruto voortplantingskoers
BVM bruto voertuigmassa
b.v.p. been voor paaltjie (in krieket)
B.V.Sc. (ook BVSc) Baccalaureus Veterinariae Scientiae
bw. (ook byw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike
bw. (ook BW) bestelwa
BW betaalbare wissel
BWD Bond teen Wreedheid teenoor Diere
Byb. Bybel; Bybels, Bybelse
byg. bygaande
byl. bylae, bylaag
byskr. byskrif
byv. byvoeglik, byvoeglike; byvoegsel
byw. (ook bw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike

C

c sent; senti-
c. contra
c. (ook ca.) circa (ongeveer, omstreeks)
C Celsius (temperatuurskaal); simbool vir koolstof (element); Romeinse 100; coulomb (eenheid van kwantiteiit van elektriese lading)
°C graad (grade) Celsius
ca. (ook c.) circa (ongeveer, omstreeks)
Ca simbool vir kalsium (element)
CADCAM computer-aided design and (computer-aided) manufacture (rekenaargesteunde ontwerp en vervaardiging)
cal kalorie
cap. (ook per cap.) per capita (per persoon)
CAT computerised axial tomography (gerekenariseerde aksiale tomografie, in die geneeskunde)
cc kubieke sentimeter
cd kanmdela
Cd simbool vir kadmium (element)
CD kompakskyf (uit die Engelse afkorting vir compact disc, ’n volkome ingeburgerde eietydse ontlening); Corps Diplomatique (diplomatieke korps)
CD-ROM compact disc read-only memory (kompakskyf met leesalleengeheue—’n CD met data wat by die rekenaar gebruik word, nie ’n CD vir die musiekspeler nie)
Ce simbool vir serium (element)
cet.par. ceteris paribus (ander dinge gelyk synde)
cf. confer; conferatur (vergelyk)
Cf simbool vir kalifornium (element)
cg sentigram
CGH Casteel de Goede Hoop-dekorasie
Ch.B. (ook ChB) Chirurgiae Baccalaureus
chem. chemie; chemies, chemiese
Chin. Chinees, Chinese
chir. chirurgie; chirurgies, chirurgiese
Ch.M. (ook ChM) Chirurgiae Magister
CHO Christelike Hoër Onderwys
Chr. Christus
Ci curie (eenheid vir die meting van radioaktiwiteit)
CIA Central Intelligence Agency (Amerikaanse Intelligensiediens)
CIC Corpus Iuris Civilis (die liggaam van Romeinse siviele reg)
cℓ sentiliter
Cl simbool vir chloor (element)
cm sentimeter
Cm simbool vir curium (element)
CMR Christelike Maatskaplike Raad
CNN Cable News Network
CNO Christelik-nasionale onderwys
Co simbool vir kobalt (element)
con. contra
corr. corrigenda (verbeteringe)
cos cosinus
COSATU (ook Cosatu) Congress of South African Trade Unions
cosec cosecans
cot cotangens
c.q. casu quo (in watter geval)
Cr simbool vir chroom (element)
cresc. crescendo (toenemend in sterkte, in musiek)
c.s. cum suis (met sy maats)
Cs simbool vir sesium (element)
CSV.Christenstudentevereniging
Cu simbool vir koper (element)
CV (ook cur.vit.) curriculum vitae (stuk met besonderhede oor iemand se lewe, loopbaan, kwalifikasies en prestasies)
CVJD Christelike Vereniging vir Jong Dames
cwt. centiweight (gewigseenheid)

D

d desi-
d. dag; diesel; dogter; dikte;  denarius (antieke Romeinse silwermunt—die d. is ook gebruik as afkorting vir ’n pennie in ou SA en Britse geld)
d. (ook dr.) deur
D Romeinse 500
D. Duits, Duitse
da deka-
DA Demokratiese Alliansie; dokumente teen akseptasie
D.Admin. (ook DAdmin) Doctor Administrationis
dakk. dakkamer, dakkamers
DALRO (ook Dalro) Dramatiese, Artistieke en Letterkundige Regte-organisasie
dam dekameter
daN dekanewton
Dan. Daniël
dankb. dankbetuiging
dankw. dankwoord
D.Arch. (ook DArch) Doctor Architecturae
dat. datum; datief
dB desibel
DB debietbrief; dokumente teen betaling
D.Bibl. (ook DBibl) Doctor Bibliothecologiae
dbl. dagblad
DBM duikbootgelanseerde ballistiese missiel
DBV Dierebeskermingsvereniging
DC da capo (van die begin af herhaal, in musiek); District of Columbia (Distrik Columbia, federale distrik waar die Amerikaanse hoofstad Washington geleë is)
D.Ch.D. (ook DChD) Doctor Chirurgiae Dentium
D.C.L. (ook DCL) Doctor Civilis Legis
D.Com. (ook DCom) Doctor Commercii
D.Compt. (ook DCompt) Doctor Computationis
D.Cur. (ook DCur) Doctor Curationis
d.d. dae na datum; de dato (gedateer of daterende van)
D.D. (ook DD) Doctor Divinitatis
D.Diac. (ook DDiac) Doctor Diaconiologiae
DDT dichloordifenieltrichlooretaan (insektegif)
De. Denemarke; Deens; Deense
DEAFSA (ook Deafsa) The Deaf Federation of South Africa (Die Federasie vir Dowes van Suid-Afrika)
D.Econ. (ook DEcon) Doctor Economiae
D.Ed. (ook DEd) Doctor Educationis
deelsgen. deelsgenitief
def. definisie
dekl. deklinasie
del. deleatur (skrap); delineavit (het dit geteken)
delw. delwery
dem. demokraties, demokratiese; demonstratief,  demonstratiewe
Dem. Demokraat; Demokraties, Demokratiese
demob. demobilisasie
dep. deposito; depot
dept. departement; departementeel, departementele
des. deser
Des. Desember
Deut. Deuteronomium (boek in die Bybel)
dg desigram
Dg dekagram
DG Dei gratia (deur Gods genade) ; Deo gratias (God sy dank); distriksgeneesheer
DG (ook dir.genl.) direkteur-generaal
dgl. dergelike
DH departementshoof
di. domini (dominees)
d.i. dit is
Di. Dinsdag
dial. dialekties, dialektiese
diam. diameter
dierk. dierkunde; dierkundig, dierkundige
dies. dieselfde
dift. diftong (tweeklank, twee ineenvloeiende vokale binne een sillabe, soos ei of ui)
digk. digkuns
dim. diminuendo (afnemend in sterkte, in musiek); diminutief, diminutiewe
D.Ing. (ook DIng) Doctor Ingeneriae
dipl. diploma
Dipl.Teol. Diploma in Teologie
dir. direkteur; dirigent
dir.genl. (ook DG) direkteur-generaal
disk. diskonto; diskoteek
diss. dissertasie
dist. distrik
div. dividend; divisie; diverse
DK detensiekwartier; detensiekaserne
DKKWT Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie
D.K.O. Diploma vir Kerkorreliste; Diploma in Kleuteropvoeding
dℓ desiliter
dl. deel
Dl. Duitsland
D.Litt. (ook DLitt) Doctor Litterarum
D.Litt. et Phil. (ook DLitt et Phil) Doctor Litterarum et Philosophiae
dm desimeter
dm. duim (meeteenheid)
d/m (ook DPM) dele per miljoen
D.M. Doctor Medicinae
D.Med.Vet. Doctor Medicinae Veterinariae
D.Mil. Doctor Militaris
D.Mus. Doctor Musicae
d.m.v. deur middel van
dnr. dienaar
DNS deoksiribonukleïensuur (die nukleïensuur wat die suiker deoksiribose bevat, wat die stof vorm waaruit chromosome en gene bestaan, Engels DNA)
do. ditto
Do. Donderdag
DO direkteur van onderwys; dataoorsending
dok. dokument
dom. domisilie (vaste woonplek)
dos. dosyn
DP dienspligtige
DPA Deutsche Presse-Agentur (persagentskap wat in Duitsland gesetel is)
D.P.A. (ook DPA) Doktor in Publieke Administrasie
D.Pharm. (ook DPharm) Doctor Pharmaciae
D.Phil. (ook DPhil) Doctor Philosophiae
D.P.L. (ook DPL) Doktor in Personeelleiding
DPM (ook d/m) dele per miljoen
dr. dokter; doktor; debiteur; druk; dragma, dragme
dr. (ook d.) deur
dra. doctoranda; doktoranda
drieh. driehoeksmeting; driehoeksmeetkundig, driehoeksmeetkundige
DRK Demokratiese Republiek van die Kongo (vroeër Zaïre)
Dr.Med. Doctor Medicinae
Dr.Rer.Nat. (ook DrRerNat) Doctor Rerum Naturalium
Dr.Rer.Pol. (ook DrRerPol) Doctor Rerum Politicarum
drs. dokters; doktors; doctorandus; doktorandus
ds. dominus (dominee)
d.s. dae na sig
DS depositosertifikaat
D.Sc. (ook DSc) Doctor Scientiae
D.Sc.Agric. (ook DScAgric) Doctor Scientiae Agriculturae
D.Soc.Sc. (ook DSocSc) Doctor Societatis Scientiae
dt. debiet; debiteer
d.t. (ook DT) delirium tremens (waansin weens oormatige gebruik van alkohol, platweg horries genoem)
D.Th. (ook DTh of D.Theol. of DTheol) Doctor Theologiae
DTP Desktop Publishing (die uitgee van boeke of ander publikasies met behulp van ’n rekenaar op ’n lessenaar, sonder dat ’n groot kantoor daarvoor nodig is)
DTP (ook KTP) draadlosetoegangsprotokol, koordlosetoegangsprotokol
dubb.mh. dubbele motorhuis
DUO Doeane-unie-ooreenkoms
dupl. duplikaat
dv. dataverwerking
d.v. doeane verwittig
DV Deo volente (so die Here wil); dekkingsvuur
DVD Dekorasie vir Voortreflike Diens
D.V.Sc. (ook DVSc) Doctor Veterinariae Scientiae
dw. deelwoord; dienswillig, dienswillige
dw.dnr. dienswillige dienaar
d.w.s. dit wil sê
dwt pennyweight (gewigseenheid, een twintigste van ’n ons)
Dy simbool vir disprosium (element)

Klik op skakel om voort te beweeg na die afdeling van jou keuse:

Afd. 1
A — D 

Afd. 2
E — H 

Afd. 3
I — L 

Afd. 4
M — P 

Afd. 5
Q — T 

Afd. 6
U — Z 


Klik hier om terug te keer na die inhoudsblad